Home arrow Urbanistyka arrow Baza zabytków
Czerwona Ksi?ga - Baza Zabytków

"Czerwona Ksi?ga" jest wspóln? inicjatyw? Stowarzyszenia Fabrykancka i Grupy Pewnych Osób skierowan? do spo?eczno?ci ?odzian, którym nie jest oboj?tny wizerunek Naszego Miasta oraz stan ?ódzkiego dziedzictwa kulturowego. Dajemy w ten sposób Pa?stwu narz?dzie, które u?atwi dzia?ania na rzecz ochrony i opieki nad ?ódzkimi zabytkami, których los w ostatnich latach jest coraz smutniejszy. Liczy si? wk?ad ka?dego, gdy? istotne jest, aby ?odzianie anga?owali si? osobi?cie w ratowanie tego, co stanowi o naszej wspólnej to?samo?ci i o wyj?tkowo?ci tak bardzo niedocenianej ?odzi. Baza danych ?ódzkich zagro?onych zabytków sk?ada si? z trzech katalogów, w których mo?ecie Pa?stwo zamieszcza? informacje (zdj?cia, dane techniczne, historyczne, architektoniczne i inne) o tych zabytkach lub innych obiektach nie zewidencjonowanych przez s?u?by konserwatorskie, które w Pa?stwa subiektywnym odczuciu s? warto?ciowe i chcieliby?cie Pa?stwo je zachowa? od zniszczenia.

 

Zabytki, których ju? nie mamy

Zabytki przeznaczone do rozbiórki

Zabytki wo?aj?ce o pomoc

Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

reklama google