Wczytywanie strony... Proszę czekać...
Home arrow Kultura arrow Fabrykomiks arrow Demoniczny Detektyw nagrodzony na MFK
Demoniczny Detektyw nagrodzony na MFK Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: B?a?ej Filanowski   
05.10.2008.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar

Mi?dzynarodowy Festiwal Komiksów to jedna ze sta?ych pozycji w kalendarzu kulturalnym ?odzi. Tegoroczn? edycj? odwiedzili uznani twórcy mi?dzy innymi: Milo Manara, Moebius, Grzegorz Rosi?ski, dzi?ki którym festiwal z sukcesem broni swojego mi?dzynarodowego charakteru. Niemniej jednak, w tym roku ze szczególn? uwag? nasza redakcja oczekiwa?a wyników konkursu na krótk? form? komiksow? 19. MKF.

Z przyjemno?ci? mo?emy poinformowa?, ?e w kategorii "profesjonali?ci" -  II nagrod? otrzymali Kajetan Wykurz i Micha? Lebioda za komiks "Fotoalbum" b?d?cym epizodem z przygód "Demonicznego Detektywa" - cyklicznej noweli graficznej, któr? mo?na ogl?da? na ?amach portalu Fabrykancka

pierwsza strona komiksu Kajetana Wykurza i Micha?a Lebiody Fotoalbum
pierwsza strona komiksu Kajetana Wykurza i Micha?a Lebiody Fotoalbum
Pierwsza edycja MKF odby?a si? w ?ódzkim Domu Kultury w 1991 roku i od tamtej pory impreza ta staje si? coraz lepiej rozpoznawalna, nie tylko w Polsce, ale równie? w?ród fanów komiksu w ca?ej Europie. Festiwal odby? si? mi?dzy 3-5 pa?dziernika i jak co roku przyci?gn?? mi?o?ników komiksu, rysowników, kolekcjonerów a tak?e graczy RPG (role-playing games). Na festiwalu mo?na by?o bra? udzia? w warsztatach, ogl?da? filmy zwi?zane z komiksem, odwiedzi? gie?d? komiksu i zaopatrzy? si? w interesuj?ce wydawnictwa. Nie zapomniano równie? o dziale komiksów dla dzieci.

Najwi?ksz? frekwencj? cieszy?y si? spotkania z najbardziej uznanymi twórcami. W tym roku ponownie mo?na by?o spotka? Grzegorza Rosi?skiego twórcy komiksu "Thorgal", maj?cego swoich fanów w ca?ej Europie.Z Francji przyjecha? Jean Giraud (pseudonim: Moebius), który opowiada? o pracy nad seri? "Blueberry" oraz o inspiruj?cej roli m?odego pokolenia twórców przy powstawaniu "La Deviation". Opowiada? tak?e o swoich przygodach z filmem. Warto zaznaczy? ?e Moebius jest twórc? wielu koncepcji graficznych, gier komputerowych i filmów mi?dzy innymi "Obcy - ósmy pasa?er Nostromo" czy "Pi?ty element". Kolejnym go?ciem specjalnym by? w?oski rysownik Milo Manara, którego jednym z ciekawszych epizodów w twórczo?ci by?y adaptacje niezrealizowanych w wersji filmowej scenariuszy Federico Felliniego. Jego prace mo?na ogl?da? do 24 pa?dziernika w Centralnym Muzeum W?ókiennictwa wraz z pracami Wojciecha Siudmaka oraz z kolekcj? komiksu czeskiego i s?owackiego.

Twórca powszechnie znany jest z erotycznych albumów takich jak ?Kamasutra? czy wariacja na temat powie?ci J.Swifta, "Guliverianna", jednak na wystawie nie zobaczymy tych prac. Tym razem mo?emy obejrze? jego ró?norodne nowele graficzne i pojedyncze rysunki w wi?kszym formacie.

Festiwal, poza mo?liwo?ci? spotkania znanych rysowników, których mo?na by  wymieni? jeszcze wielu, by? te? okazj? poznania, co nowego dzieje si? w komiksie i wokó? komiksu. Wybór by? do?? du?y, od spotkania z twórcami ekranizacji znanego komiksu "Je? Jerzy" po sprawy z ?ódzkiego podwórka, czyli co s?ycha? u "Kapitana Kultury".

Kulminacj? festiwalu by?o sobotnie otwarcie wystawy w CMW, na którym wr?czono nagrody i wyró?nienia. W tegorocznym konkursie reprezentacja Fabrykomiksu - Kajetan Wykurz (rysunek) i Micha? Lebioda (scenariusz) odnios?a kolejny sukces.

Jury konkursu przyzna?o im II nagrod? za prace "Fotoalbum". Historii zachowanej w stylistyce i klimacie "Demonicznego Detektywa", w którym wspó?czesna ?ód? przenika si? z t? z czasów doby rewolucji przemys?owej. Cho? rozpoznamy te same postacie i charakterystyczn? stylistyk? rysunku Kajetana, tre?? "Fotoalbumu" stanowi odr?bny od g?ównej akcji epizod przygotowany na potrzeby konkursu.  

Wieczorem odby? si? tradycyjny wybór komiksowej Miss Festiwalu. Swoje kandydatki przygotowywali rysownicy bior?cy udzia? w konkursie (amatorzy i profesjonali?ci) oraz gwiazdy festiwalu.

MKF to jedna z nielicznych imprez komiksowych z takim sta?em w Europie ?rodkowo- Wschodniej. Na pewno najwi?kszym atutem takich spotka? jest mo?liwo?ci konfrontacji i poznania ró?nych stylistyk, jakie reprezentuj? rysownicy. Mo?na tak?e pozna? ciekawe pomys?y i scenariusze - nieraz zabawne innym razem ?miertelnie powa?ne.

Wyniki konkursu na krótk? form? komiksow? 19. Mi?dzynarodowego Festiwalu Komiksu w ?odzi przyznano:

 

W kategorii Amatorów:
III Nagrod? 
dla Filipa Su?kowskiego za prac? pt" Pan Worek & Pan Kasztanek"
II Nagrod?
dla Sonii Oliveira za prac? bez tytu?u
I Nagrod?
dla Bartosza Sztybora i Karola Barskiego za prac?  pt "?a?cuchy pokarmowe terenów zalesionych"

 

W kategorii Profesjonalistów:
III Nagrod?
dla Bartosza Sztymbora, Piotra Nowackiego, Sebastiana Skrobola za prac? "Szóstego Dnia"
II Nagrod?
dla Kajetana Wykurza i Micha?a Lebiody za prac?  "Fotoalbum"

I Nagrod?
dla Tomasza Prokupka i Karela Jerie za prac? " z Bogiem, ma mi?o?ci. 
Grand Prix Konkursu Komiksowego Mi?dzynarodowego Festiwalu Komiksu "Komiks 2008" otrzy muje:
Jakub Matys za prac? pt. "Espresso"

 

Szczegó?owe informacje na: http://www.festiwalkomiksu.prv.pl/

Komentarze (1)Add Comment

Napisz Komentarz
mniejsze | większe

busy
 

reklama google

reklama google