Wczytywanie strony... Proszę czekać...
Home arrow FORUM
Fabrykancka.pl/forum
Witamy, Gość
Proszę zaloguj się albo zarejestruj.    Nie pamiętasz hasła?
W dół Odpowiedz Ulubione: 0
TEMAT: Netykieta
#307
Caracallah (Użytkownik)
Manager, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
Platinum Boarder
Posty: 341
graph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Płeć: Mężczyzna James979 Miejsce: ?ód? (1940-1945 Lizmannstadt) Data urodzenia: 1984-01-31
Netykieta 11 lat(a), 4 mies. ago Oklaski: 10  
Netykieta forum dyskusyjnego portalu stowarzyszenia Fabrykancka jest skierowana do U?ytkowników forum i ma na celu - poprzez zapoznanie si? z ni? oraz dostosowanie do niej - unikni?cie ró?nych nieporozumie?, z których mog?yby wynika? wszelakie nieprzyjemno?ci dla administracji forum i w?a?cicieli portalu, którzy bior? na siebie odpowiedzialno?? za umo?liwienie internautom wypowiadania si? na ?amach portalu.

W zwi?zku z powy?szym na forum obowi?zuj? (niefajne s?owo, no ale...) takie ró?ne zakazy. Nale?? do nich:

1) Zakaz wpisywania do swojego profilu danych fa?szywie informuj?cych o przynale?no?ci do stowarzyszenia, np. "Admin", "Moderator", "Fabrykancka" etc, gdy? mo?e to spowodowa? niezgodne z prawd? ??czenie tre?ci pisanych przez nie-cz?onków stowarzyszenia z samym stowarzyszeniem;

2) Zakaz stosowania wszelakich manipulacji w stosunku do rozmówcy, w tym:

a) kierowania uwag personalnych, które nie maj? uzasadnienia wynikaj?cego z kontekstu tematu danego w?tku, ani nie s? konstruktywne;
b) pisania apriorycznych tez na temat osoby rozmówcy, w tym tzw. "wró?biarstwa" i "jasnowidzenia", czyli swoich przewidywa? kto jaki b?dzie, co mu si? stanie, albo co my?li "tak naprawd?" rozmówca, a tak?e innych hipotez, które nie mog? rzecz jasna wynika? z tre?ci rozmowy b?d?cej ?ci?le na temat danego w?tku;
c) pomawiania, imputowania (tzw. "wk?adanie w usta" czego?, co z nich nie wysz?o, a konkretniej z klawiatury ), generalnie k?amania na temat swojego rozmówcy;
d) odpisywania bez zwi?zku z cytowanym fragmentem wypowiedzi rozmówcy, czy ogólnie pisanie w sposób nielogiczny, je?li trwa to w sposób ci?g?y przez d?u?szy czas i wskazuje na celowe dzia?anie maj?ce na celu nieuczciwie "zbi? z tropu" rozmówc?, pozornie wykaza? jego brak argumentacji czy ogólnie wyprowadzi? z równowagi tym sposobem.

3) Zakaz publikacji reklam (spamowania ogó?em);

4) Zakaz pisania tre?ci sprzecznych z prawem III Rzeczypospolitej Polskiej.

Administracja forum zastrzega sobie prawo do dbania o wysoki poziom merytoryczny dyskusji i polemiki na forum, ochrony prawa do wolno?ci ?wiatopogl?dowej i wyra?ania opinii, zapewnienia dobrego samopoczucia u?ytkownikom przestrzegaj?cym powy?szej Netykiety, oraz do modyfikacji lub usuwania z ZAZNACZENIEM TEGO? cz??ci lub ca?ych postów, które ?ami? powy?szy regulamin forum.

Uprzejmie prosi si? o nie ?amanie Netykiety z tego wzgl?du, ?e Administratorzy i Moderatorzy maj? i tak du?o do "roboty" i ?redni? przyjemno?ci? jest ganianie za trollami po forum

Administracja ?yczy mi?ego i za?artego dyskutowania oraz dobrej zabawy

Jakub Polewski,
dz. Urbanistyka.


 
Zgłoś moderatorowi   Zaloguj się Zaloguj się  
 
Ostatnio zmieniany: 2008/03/06 01:59 Przez Caracallah.
 
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej: http://www.piotrkowska.pl/

Ex-Admin
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
      Tematy Autor Data
  temat przyklejony thread link
Netykieta
Caracallah 2008/02/29 03:04
Do góry Odpowiedz