Wczytywanie strony... Proszę czekać...
Home arrow FORUM
Fabrykancka.pl/forum
Witamy, Gość
Proszę zaloguj się albo zarejestruj.    Nie pamiętasz hasła?
Muzeum Polskiej Wojskowej S?u?by Zdrowia (0 wejść) 
W dół Odpowiedz Ulubione: 0
TEMAT: Muzeum Polskiej Wojskowej S?u?by Zdrowia
#870
berger.m (Użytkownik)
Nowy
Posty: 8
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Muzeum Polskiej Wojskowej S?u?by Zdrowia 10 lat(a), 7 mies. ago Oklaski: 2  
Drogie Kole?anki, drodzy Koledzy z fabrYkanckiej!

Ilu z Was wie o tym, ?e w ?odzi znajduje si? jedyne w Polsce Muzeum Polskiej Wojskowej S?u?by Zdrowia, posiadaj?ce w dodatku niez?e zbiory i nie ma?? powierzchni?? Zosta?o ono stworzone przy ul. ?eligowskiego przez Wojskow? Akademi? Medyczn?, która by?a wa?n? instytucj? w historii ?odzi. Najpierw kilka s?ów o WAM. W okresie mi?dzywojennym w Warszawie istnia?a Szko?a Podchor??ych Sanitarnych, której spadkobierc? i kontynuatorem tradycji, by?a utworzona po II wojnie ?wiatowej Wojskowa Akademia Medyczna. Wybór nie przypadkowo pad? na ?ód?. Po pierwsze, w 1937 roku powsta? w ?odzi, dzi?ki spo?ecznym i ?o?nierskim datkom, szpital wojskowy przy ul. ?eromskiego, który by? wówczas najnowocze?niejszym szpitalem w Europie. Po drugie, po II wojnie ?wiatowej powsta? w ?odzi wa?ny medyczny o?rodek akademicki, który zacz?? by? tworzony jeszcze przed wojn?, lecz wojna przerwa?a ten proces ? podobnie, jak w przypadku innych powstaj?cych w ?odzi uczelni. Najpierw utworzono Wydzia? Lekarski na Uniwersytecie ?ódzkim, nast?pnie Wydzia? Wojskowo-Lekarski. Po kilku latach oddzieli?y si? one, tworz?c Akademi? Medyczn? i Wojskow? Akademi? Medyczn?. Co istotne, jednym z twórców wojskowej uczelni medycznej w ?odzi, by? gen. dyw. prof. dr hab. med. Boles?aw Szarecki, zas?u?ony ?o?nierz i lekarz w II RP, weteran m.in. wojny polsko-bolszewickiej i II wojny ?wiatowej, którego imi? otrzyma?a pó?niej Wojskowa Akademia Medyczna. WAM by?a jedyn? w Polsce wojskow? uczelni? medyczn?. To m.in. z ni? by?a kojarzona ?ód? ? podobnie jak ze Szko?? Filmow? i Wytwórni? Filmów Fabularnych, z Piotrkowsk? i zakupami. Dlatego stanowi w historii ?odzi wa?ny element identyfikacyjny.

Po po??czeniu AM i WAM powsta? Uniwersytet Medyczny, na którym istnieje Wydzia? Wojskowo-Lekarski, którego jestem studentem (zakresie szkolenia wojskowego wspó?dzia?a z nami Centrum Szkolenia Wojskowych S?u?b Medycznych w ?odzi). W?ród przedmiotów na II roku studiów jest m.in. historia medycyny i historia wojskowych s?u?b medycznych. W ramach zaj?? z tych przedmiotów zwiedzali?my Muzeum Polskiej Wojskowej S?u?by Zdrowia. By?em zaskoczony, ?e tak atrakcyjne miejsce z tak ciekawymi zbiorami (m.in. prehistoryczne narz?dzia chirurgiczne, jeden z dwóch istniej?cych egzemplarzy najstarszej ksi??ki medycznej wydrukowanej po polsku z XVI wieku, historyczne ksi?gi i dokumenty, mundury polskich lekarzy wojskowych od czasów napoleo?skich do wojny w Iraku, wyposa?ony do operacji chirurgicznej namiot polowy, sprz?t i narz?dzia medyczne, historia gen. prof. Szareckiego, historia WAM etc.) nie jest obecnie publicznie dost?pne (z powodu braku osób, które pilnowa?yby zbiorów, czynne jest w zwyk?e dni do 15:00 po umówieniu telefonicznym...) i w ogóle nie jest reklamowane (gazeta ?Co jest grane? zamieszcza b??dn? informacj?, ?e pod tym adresem mie?ci si? ?Muzeum UM?, w którym mo?na zobaczy? ?preparaty anatomiczne? ? preparaty anatomiczne, czyli pokrojone zw?oki, owszem, s? ? ale w prosektorium na poziomie -1 i w takim stanie, ?e nie powinny i nie mog? ich ogl?da? osoby o nie skrzywionej psychice, tj. nie b?d?ce studentami medycyny).

Jako tzw. dziwak, czyli osoba widz?ca co? wi?cej, ni? czubek w?asnego nosa, czyli tzw. dobro naszego miasta (wierz? w to, ?e muzea powinny by? jednymi z najwi?kszych atrakcji miasta uwa?aj?cego si? za metropoli? ? nawet, je?li to metropolia w ?rodkowoeuropejskiej skali), postanowi?em zadzia?a?. Zaproponowa?em prof. Je?manowi, który uczy nas historii medycyny, historii wojskowych s?u?b medycznych, a z zawodu jest neurologiem, ?e mo?na Muzeum uczyni? otwartym dla wszystkich ?odzian przez kilka godzin w soboty i zadba? o informacje o tym w gazetach. Wystarczy znale?? wolontariuszy w?ród studentów. Podj??em si? tego zadania i uda?o si? ? mamy ju? kilkana?cie osób, które w przysz?ym tygodniu przejd? szkolenie oprowadzania po zbiorach Muzeum. Teraz zaprojektujemy plakaty, które rozwiesimy na uczelni i w kilku muzeach (szczególnie w Muzeum Farmacji, z którym mo?emy blisko wspó?pracowa? i wzajemnie uzupe?nia? si?), napiszemy do gazet i otwieramy po raz pierwszy w sobot? 6 grudnia. Muzeum b?dzie czynne w ka?d? sobot? (poza dniami wolnymi na UM, czyli okresami ?wi?tecznymi, wakacjami, d?ugimi weekendami) w godzinach 13-17.

Zwracam si? do Was z pytaniem, czy Stowarzyszenie nie mog?oby obj?? patronatem tego projektu, napisa? o tym na stronie, pomóc rozreklamowa?, zamie?ciliby?my logo fabrYkanckiej na plakatach reklamuj?cych muzeum. Co o tym s?dzicie? Mo?e macie jakie? pomys?y dotycz?ce dzia?ania albo promocji Muzeum Polskiej Wojskowej S?u?by Zdrowia?

Na koniec zdradz? Wam tajemnic? ? Uniwersytet Medyczny planuje, w zwi?zku z rewitalizacj? placu D?browskiego, budow? Bulwaru Narutowicza oraz centrum kulturalnego i naukowego w Nowym Centrum ?odzi, budow? g?ównego w skali polski muzeum medycyny ? projekt nosi nazw? Nowe Collegium Anatomicum ? Muzeum Medycyny i Sztuk Innych. Jak nazwa wskazuje ? mie?ci? si? b?dzie w zabytkowym budynku Collegium Anatomicum. Do szybkiego remontu budynku zach?ca planowana po s?siedzku budowa 4- lub 5-gwiazdkowego hotelu, pod któr? zreszt? UM sprzeda fragment dzia?ki, na której stoi Collegium Anatomicum. Uczelnia og?osi?a konkurs dla pracowników i studentów na zagospodarowanie Muzeum. Wys?a?em równie? mój projekt i zosta?em zaproszony do zespo?u roboczego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale mam nadziej? na projekt z du?ym rozmachem. Nowe w?adze Uczelni maj? du?o ch?ci na ?mia?e inwestycje. Bior?c pod uwag? mo?liwo?? wykorzystania ?rodków unijnych (i przyk?ad ms?), du?e mo?liwo?ci stworzenia ciekawego dla wszystkich miejsca, jakie daje medycyna oraz spor? powierzchni? budynku, mo?e powsta? wa?na atrakcja turystyczna ?odzi. Jak my?licie ? czy bior?c to pod uwag?, istnieje szansa zaanga?owanie w?adz samorz?dowych w tworzenie takiego miejsca? Mo?e macie ochot? podzieli? si? pomys?ami? Oczywi?cie, kiedy zespó? roboczy zacznie ju? pracowa?, obiecuj? informowanie o pojawiaj?cych si? planach. Dobrze by?oby stworzy? mo?liwo?ci wspó?pracy nad projektem Muzeum ? postaram si? o to!

Oto ogólne za?o?enia pomys?odawców:

Za?o?enia wst?pne:
Collegium Anatomicum - Muzeum Medycyny i Sztuk Innych przy Uniwersytecie Medycznym w ?odzi b?dzie jednostk? edukacyjn? kreuj?c? postawy prozdrowotne i prozawodowe w obszarze medycyny i nauk pokrewnych w??czaj?c? w proces edukacji sztuk? oraz narz?dzia multimedialne, interaktywne formy przekazu oraz tradycyjne formy ekspozycji.
Cele:
1. Celem dzia?ania ?Collegium Anatomicum ? Muzeum Medycyny i Sztuk Innych? jest:
a) Wspieranie rozwoju edukacji w obszarze nauk medycznych i promocja medycyny jako dziedziny wp?ywaj?cej na rozwój spo?eczno-gospodarczy regionu ?ódzkiego oraz Polski,
b) Ochrona i popularyzacja dziedzictwa w obszarze nauk medycznych i pokrewnych,
c) Rozwój turystyki w tym turystyki medycznej w regionie ?ódzkim,
d) Prowadzenie dzia?alno?ci edukacyjnej, badawczej, kulturalnej w oparciu o tradycyjne oraz innowacyjne narz?dzia oraz formy przekazu,
e) Promocja zdrowia oraz zdrowego stylu ?ycia
2. Cele osi?gane b?d? g?ównie poprzez prowadzenie dzia?alno?ci edukacyjnej i promocyjnej, przy wspó?pracy z uczelniami, instytucjami naukowymi, organizacjami pozarz?dowymi oraz spo?eczno?ciami lokalnymi i regionalnymi z Polski oraz zagranicy.
Grupy docelowe, profil u?ytkownika:
? Studenci ? uczelni medycznych i pokrewnych, artystycznych i pokrewnych,
? Uczniowie szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - klas np. biologiczno-chemicznch, plastycznych
? Rodzice z dzie?mi
? Naukowcy, Lekarze
? Przedsi?biorcy
? Tury?ci
Funkcje podstawowe:
? Sale ekspozycyjne
? Sala projekcyjna/kinowa
? Galeria
? Sala konferencyjna
? Sale szkoleniowe
? Pracownie dydaktyczne (zaj?cia studentów UM)
Funkcje dodatkowe:
? Biuro Rekrutacji UM
? Dzia? Promocji UM
? Biuro Karier
? Inkubator Innowacji w Medycynie (przygotowanie merytoryczne/koncepcyjne projektów badawczo-wdro?eniowych)
? Mini biblioteka + czytelnia (g?ównie prasa oraz publikacje popularno-naukowe)
? Funkcja hotelowa
? Przestrze? gastronomiczna (Kawiarnia/restauracja)
? Przestrze? handlowa (sklep z gad?etami promuj?cymi uczelni? wzorem uczelni zagranicznych, sprz?t medyczny, design w medycynie ? wzornictwo przemys?owe etc.)
? Przestrze? do lokowania organizacji studenckich,
? Przestrze? do organizowania szkó? letnich
? Przestrze? do lokowania mediów uniwersyteckich


Pozdrawiam,
Micha?

Na zdj?ciu: Szpital im. gen. prof. Szareckiego przy pl. Hallera:


 
Zgłoś moderatorowi   Zaloguj się Zaloguj się  
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
      Tematy Autor Data
    thread link
Muzeum Polskiej Wojskowej S?u?by Zdrowia
berger.m 2008/11/27 20:43
    thread link
thread linkthread link O:Muzeum Polskiej Wojskowej S?u?by Zdrowia
berger.m 2008/11/27 20:48
    thread link
thread linkthread linkthread link O:Muzeum Polskiej Wojskowej S?u?by Zdrowia
berger.m 2008/11/27 20:54
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread link O:Muzeum Polskiej Wojskowej S?u?by Zdrowia
Caracallah 2008/11/27 23:07
Do góry Odpowiedz