Wczytywanie strony... Proszę czekać...
Home arrow FORUM
Fabrykancka.pl/forum
Witamy, Gość
Proszę zaloguj się albo zarejestruj.    Nie pamiętasz hasła?
O:Sztab Piotrkowska (0 wejść) 
W dół Odpowiedz Ulubione: 0
TEMAT: O:Sztab Piotrkowska
#431
Caracallah (Użytkownik)
Manager, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
Platinum Boarder
Posty: 341
graph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Płeć: Mężczyzna James979 Miejsce: ?ód? (1940-1945 Lizmannstadt) Data urodzenia: 1984-01-31
O:Sztab Piotrkowska 11 lat(a), 4 mies. ago Oklaski: 10  
Jest ju? relacja (jaka jest, taka jest, ale dobrze, ?e wogóle ) z IV Sztabu Piotrkowska, który odby? si? 27. marca 2008. Relacja jest na podstawie protoko?u wykonanego przez cz?onka GPO, Micha?a L.

Sztab Piotrkowska ? relacja z 27.03.2008
Odby?y si? czwarte obrady Sztabu, które by?y ostatnimi prowadzonymi w atmosferze pozbawionej nacisków. S?usznie bowiem media rozpocz??y stawianie pyta? o to, co Sztab osi?gn??, co chce osi?gn?? w najbli?szym czasie i jaki wp?yw maj? jego obrady na sytuacj? Piotrkowskiej tu i teraz.

Protoko?owa?: skunk

Na Sztabie pojawili si? mi?dzy innymi: Sylwester Paw?owski, Tomasz Lasota, Jacek Grudzie? (TVP Trzy Kulki), Tomasz Bu?a?ek (IPT), Ma?gorzata Hanzl (mojemiasto.org.pl), Marek Lisiak (architekt miasta), duet Janiak & Adamiak, Justyna Jedli?ska (Wydzia? Promocji), Wojciech Szygendowski (Wojewódzki Konserwator Zabytków), Andrzej Wach, Aleksandra Hac, Micha? Borowiak (M?odzi dla M?odych), Jakub Polewski (fabrykancka.pl), Krzysztof Bednarek (Miejska Pracownia Urbanistyczna) i wiele innych osób.

Zacz?? Bart?omiej Matusiak z firmy New.Con10t (prawda, ?e fajnie si? pisze?). Zaprezentowa? wykonywan? przez nich witryn? www.napietrynie.pl, która ma pe?ni? funkcj? reklamow?, informacyjn? oraz kulturaln? dla Piotrkowskiej. Strona jest interaktywna, ludzie z firmy zrobili 6000 zdj??, ka?da fasada ma swoje foto, po Pietrynie chodzi si? myszk? jak po wirtualnym ?wiecie itp. itd. Jest kolejna prezentacja, która by?a strat? czasu, ale nie z uwagi na nu??cy charakter, tylko z uwagi na to, ?e jest offtopic w stosunku do spraw, którymi Sztab ma si? zajmowa?. Jeszcze wi?cej czasu stracili?my na wys?uchiwaniu pyta? w stylu: czy logo banku widoczne na prezentacji b?dzie na witrynie, czy mo?na zrobi? rzuty podwórek i przecznic, ile to kosztuje. Id?my dalej.

Nast?pny wyst?pi? Krzysztof Bednarek z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Mówi? o planie miejscowym na ka?dym kroku podkre?laj?c, ?e nie rozwi?zuje on wszystkich problemów, ?e nie jest magicznym panaceum na miejskie bol?czki. Jakbym mia? taki plan zrobi? a by mi si? nie chcia?o te? bym tak mówi?! Podobnie Marek Lisiak ? niby potrzebny, ale nie potrzebny. Tymczasem plan miejscowy to obok mo?liwo?ci uczynienia z Piotrkowskiej parku kulturowego (pomys? W. Szygendowskiego) jedna z dwóch podstawowych spraw dla jej zrównowa?onego i d?ugotrwa?ego rozwoju. Wiedz?c, ?e natrafi na opór, cz??? spo?eczna Sztabu przyst?pi?a do plano-ataku.

Ma?gorzata Hanzl: w studium uwarunkowa? przestrzennych z 2002 roku wskazywano na potrzeb? sporz?dzenia planu dla ?ródmie?cia (tu cytat), dlaczego dopiero teraz o tym mówimy?
Marek Janiak: czy do plan robione s? wytyczne? Czy Sztab ma mie? swój udzia? w sporz?dzeniu planu?
Wszyscy: Kiedy co? si? ruszy do jasnej ...
Urz?dnicy: Sporz?dzenie planu potrwa 1-1,5 roku, to d?ugotrwa?a procedura, zaczniemy kiedy zaczniemy.

M. Janiak: Wyznaczenie w bramach pasa?y pieszych pozwoli na inwestycje (element pewno?ci inwestora co do przeznaczenia terenu). Adamiak: w 1988 roku opracowano projekt zawieraj?cy szczegó?owe wytyczne dotycz?ce wygl?du elewacji (w Pracowni nie ma kopii).
M. Hanzl: Oprócz planu miejscowego mamy program rewitalizacji ProRevita (musicie to zobaczy?: www.prorevita.pl), co si? z nim dzieje?
M. Michalik: W obszarach pilota?owych jest realizowany, w niepilota?owych nie jest. Nie warto o tym d?u?ej dyskutowa?. Plan powinna sporz?dzi? zewn?trzna firma.

Nast?pnie znowu stracili?my czas na s?uchaniu prezesa firmy Dalkia opowiadaj?cego o uzupe?nieniu sieci cieplnej w ?ródmie?ciu. Potem wyst?pi?a szefowa Biura Promocji UM? Justyna Jedli?ska opowiadaj?c o promowaniu Piotrkowskiej, znowu strata czasu, bo by?o du?o do pokazania, a przecie? promowa? trzeba mie? co. Dobre pomys?y dotyczy?y riksz oraz rikszarzy (autorzy najpi?kniejszych wi?zanek przekle?stw na ca?ej ulicy), projektu myspace_ldz, o punktach informacyjnych na dworach kolejowych. Prezydent Michalik zako?czy? sugesti?, ?e promocj? ulicy powinna zajmowa? si? zewn?trzna firma.

Aha, wielka wiadomo??: w tym roku w ko?cu doczekamy si? informacji turystycznej, czyli oznakowanych szlaków turystycznych, s?upów, itd. Odrobina prywaty: o fenomenie braku tego elementu w ?odzi pisa?em kiedy? tutaj i napisz? jeszcze nieraz bo to niewiarygodny wstyd.

Potem odby?o si? troch? dyskusji o tym, czy Piotrkowska to produkt, czy j? sprzedawa?, komu blabla, nic nie zrozumia?em. [??? ]

Waldemar Walisiak, zast?pca Komendanta SM mówi? w ko?cu o konkretach: od kwietnia rusza Posterunek ?ód?-?ródmie?cie (w Pasa?u Schillera), docelowo zatrudni 100 stra?ników, w ?ródmie?ciu b?dzie 30 ?dzielnicowych? - ka?dy stra?nik b?dzie mia? publicznie dost?pny numer telefonu i b?dzie zajmowa? si? jednym wycinkiem dzielnicy. Istnieje potrzeba usprawnienia monitoringu. Wyobra?cie sobie, ?e mo?na wykorzysta? wifi obecne na Pietrynie do podpi?cia bezprzewodowych kamer przesy?aj?cych nawet d?wi?k z miejsca zdarzenia (w ko?cu!). Moja osobista uwaga: jestem przekonany, ?e tylko permanentna inwigilacja i wszechobecny podgl?d miasta zapewni nam minimum cywilizacyjne w zakresie bezpiecze?stwa. Koniec uwagi.

Potem dyskusja kompletnie si? rozmydli?a. Posz?o o struktur? w?asno?ci i powiem Wam szczerze jako prawie prawnik, ?e sytuacja jest nie?le pokr?cona i ?eby sprawnie zarz?dza? ?ródmie?ciem potrzebna jest pomoc prawników nieco bardziej rzutkich ni? radcy UM?, którzy na ka?dy problem rozk?adaj? r?ce a na Sztabie s? nieobecni. Kiedy zaproponowa?em, ?eby na nast?pne obrady zaprosi? kilku wybitnych administratywistów, speców od prawa budowlanego, kto? si? zdziwi?, ?e nie ma ich z nami od pocz?tku. Powtórz? wi?c: wiele problemów Piotrkowskiej mo?na rozwi?za? w s?dach, w kancelariach, prac? wy??cznie umys?ow?, ale wymaga to stworzenia zwartego oddzia?u prawników, pracuj?cych zadaniowo.

I uwaga ogólna: s? dwa sposoby my?lenia nad problemem. Pierwszy to: s? nast?puj?ce utrudnienia, przez które nie uda si? osi?gn?? celu. Drugi: ?eby osi?gn?? cel, musimy wyeliminowa? nast?puj?ce utrudnienia. Mniej wi?cej wokó? tej osi toczy si? ideologiczna walka na Sztabie mi?dzy cz??ci? spo?eczn? a urz?dnicz?.

Wraca bowiem deptak. Po prezentacji szefowej ZDiT, która chcia?a nam zw?zi? ulic?, nikt nie pisn?? s?owem, ale przy omawianiu ka?dego problemu pojawia si? sprawa tego, czy maj? by? samochody, czy nie. W ko?cu pod koniec Sztabu M. Michalik spyta?, czy w ogóle kto? jest przeciwny deptakowi. Cisza. Mimo to mam wra?enie, ?e wprowadzenie na Pietrynie ci?gu pieszego wyra?nie przerasta mo?liwo?ci organizacyjne UM?.

Nast?pny Sztab ju? wkrótce.


Na stronie ?ród?owej znajduj? si? tak?e komentarze niektórych uczestników Sztabu.

Pod li/nkiem znajduje si? te? mój komentarz do relacji, jako jej uzupe?nienie z mojej strony. Ni?ej stricte merytoryczna jego cz???:

[...]Pan G?ówny Architekt Miasta ?odzi, Marek Lisiak [...] na temat potrzeby wdro?enia dok?adnego planu zarówno ogólnego jak i miejscowego dla strefy Pietryny, zdawa? si? [...] dowodzi?, ?e taki plan najlepiej "zrobi? za 25 lat!" (sic!) czyli de facto nie za jego urz?dowania ju? [...], wbrew faktom jakimi jest niezw?oczna potrzeba planistycznej regulacji prawnej (!) obszaru nie tylko strefy Piotrkowskiej, ale tak?e ca?ego obszaru ze star? tkank? zabudowy miejskiej w ?odzi! [...] Pan Krzysztof Bednarek nie tylko mówi? nieprawd? na temat rozwoju przestrzennego ?odzi, m.in. ?e jedyn? planowan? cz??ci? miasta by? w ?odzi Nowy Rynek (Pl. Wolno?ci), a Piotrkowska to ju? nie, bo jak stwierdzi?, to "tylko szlak handlowy" (pomijaj?c ju? ten nonsens, ciekawe gdzie si? podzia?y tereny przemys?owe Scheiblera, Rynek Chojny albo Dzielnica Wi?zowa, sk?d w mie?cie uk?ad prostopad?ych ulic itd!), ale w kontek?cie meritum ca?ego spotkania, "rami? w rami?" ideologicznie (bo przecie? nie naukowo) stara? si? w?a?nie dowodzi? za Panem Markiem Lisiakiem, ?e taki plan ogólny oraz miejscowe niczego z problemów w?a?ciwie nie rozwi?zuj?. Pytanie tylko mi si? nasuwa, CZEMU/KOMU ma s?u?y? pogr??anie sytuacji miasta w aspekcie planistycznym?! [...] Nie wiem - szczerze pisz?c - co to za urz?dnik by?, ale w ka?dym b?d? razie ten Pan, który stwierdzi? zdaj?c Panu Prezydentowi Michalikowi raport z sytuacji w obszarze Sienkiewicza/Nawrot, co? w rodzaju, ?e rewitalizacja tam ma si? dobrze, bo m.in. "zrewitalizowano" ju? spor? cz??? tego pilota?owego kwarta?u (uwaga!) "burz?c stare domy i stawiaj?c TBS'y" (!!!) popisa? si? ca?kowit? niekompetencj?. To cudownie, ?e ten cz?owiek, który jak rozumiem odpowiada za "REWITALIZACJ? ?RÓDMIE?CIA" nie ma poj?cia co oznacza termin "rewitalizacja", ale to nie by?o najgorsze. Znacznie gorsze by?o to, ?e kiedy zaproponowa?em "Owym Pa?stwu" powrót do lektury Pro-Revity to Pan Prezydent Marek Michalik dobi? sytuacj? w dwojaki sposób:

- zada? pytanie jakiej? podw?adnej, z którego wynika?o jak zrozumia?em, ?e nawet nie bardzo wiedz? tam w UM?, czy Pro-Revita nadal obowi?zuje ich prawnie!

- zada? pytanie wy?ej wspomnianemu ju? urz?dnikowi, czy (teraz jest horror!) "te TBS'y mo?na by budowa? te? na ulicy Piotrkowskiej?!

[...]czym? nieciekawym by?o tak?e w pewnym momencie stwierdzenie [...], ?e Piotrkowsk? nale?y zaj?? si? jako wyrwan?, wyj?t? z reszty obszaru miasta ulic?/stref?. Przecie? takie postawienie sprawy jest nie tylko absurdalne, ze wzgl?du na wieloaspektowe powi?zanie z reszt? miasta i histori? Piotrkowskiej, ale tak?e takie wyabstrachowane traktowanie tej ulicy jest w?asnie g?ównym problemem jej powolnego umierania! Dlatego nie t?dy droga!


 
Zgłoś moderatorowi   Zaloguj się Zaloguj się  
 
Ostatnio zmieniany: 2008/04/08 10:31 Przez Caracallah.
 
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej: http://www.piotrkowska.pl/

Ex-Admin
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
      Tematy Autor Data
    emo
Sztab Piotrkowska
Caracallah 2008/03/23 02:35
    thread link
thread linkthread link O:Sztab Piotrkowska
Caracallah 2008/03/28 03:48
    thread link
thread linkthread linkthread link O:Sztab Piotrkowska
Caracallah 2008/04/08 02:28
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread link O:Sztab Piotrkowska
Caracallah 2008/04/24 20:38
Do góry Odpowiedz