Wczytywanie strony... Proszę czekać...
Home arrow FORUM
Fabrykancka.pl/forum
Witamy, Gość
Proszę zaloguj się albo zarejestruj.    Nie pamiętasz hasła?
Zróbmy obywatelsk? edukacj? regionaln? (0 wejść) 
W dół Odpowiedz Ulubione: 0
TEMAT: Zróbmy obywatelsk? edukacj? regionaln?
#869
berger.m (Użytkownik)
Nowy
Posty: 8
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Zróbmy obywatelsk? edukacj? regionaln? 10 lat(a), 9 mies. ago Oklaski: 2  
Drogie Kole?anki, drodzy Koledzy z fabrYkanckiej!

W ubieg?y pi?tek rozpocz??em obywatelskie prowadzenie zaj?? z edukacji regionalnej dla uczniów mojej by?ej szko?y. Zabra?em klas? I D (biol-chem) z I LO im. M. Kopernika w czasie ich zaj?? z geografii i godziny wychowawczej na wycieczk? po ?odzi. Uczyni?em to, poniewa? jestem przekonany, i? podstaw? dla wykszta?cenia w naszym mie?cie niezwykle istotnej powszechnej ?wiadomo?ci to?samo?ci miejskiej i szacunku dla dziedzictwa tych, którzy budowali ?ód?, jest kszta?towanie tych warto?ci u m?odych ludzi, którzy cz?sto nie s? wychowywani w ich duchu. System edukacyjny, cho? przewiduje edukacj? regionaln?, to daje jej bardzo niski priorytet, a nauczyciele cz?sto zupe?nie j? omijaj?. Nie czekaj?c, a? pa?stwowe lub miejskie w?adze o?wiatowe stworz? sprawnie funkcjonuj?cy system edukacji regionalnej, postanowi?em na w?asn? r?k?, w ramach pracy organicznej, w któr? wierz?, przekazywa? m?odzie?y z jednej szko?y ? bo tyle jestem w stanie zrobi? ? wiedz? o tym, jak fascynuj?ca jest historia ?odzi i jak pi?kne jest dziedzictwo naszych przodków.

Wycieczka ta nie jest ostatni?, lecz pierwsz? w cyklu. W najbli?szym czasie oprowadz? wg tego planu równie? inne z I klas liceum, którego jestem absolwentem oraz zaplanuj? kolejne trasy (dla owej klasy I D zaplanowa?em w pi?tek za tydzie? wycieczk? do Muzeum Polskiej Wojskowej S?u?by Zdrowia, o którym zreszt? napisz? w drugim li?cie). Trasa pierwszej wycieczki wiod?a ulicami: Wi?ckowskiego, Gda?sk?, Zielon?, Wólcza?sk?, 6-ego Sierpnia, Piotrkowsk?, Moniuszki, Hotelow?, Traugutta, Piotrkowsk?, Wi?ckowskiego, a zatrzymali?my si? przy nast?puj?cych obiektach i miejscach:

Gmach Gimnazjum Polskiego (I LO) ? Pa?ac Maurycego Pozna?skiego ? Fabryka i Pa?ac Rudolfa Kellera/Emila Eiserta, Ulica Gda?ska ? Ulica Zielona, Zielony Rynek, Dzielnica Wi?zowa, Modernistyczna Kamienica ? Willa Leopolda Kindermanna ? Ulica Spacerowa, Gmach NBP, PKO, PAST ? Grand Hotel ? Pasa? Meyera, Dom Bankowy Ludwika Geyera, Pa?ace Meyera, Gmach YMCA ? Hotel Savoy ? Ulica Piotrkowska ? ul. Narutowicza ? Pa?ac Hermana Konstadta ?Secesyjne Kamienice ? Pomnik Latarni Elektrycznej ? Dom Bankowy Wilhelma Landaua ? Pomnik Fabrykantów ? Scena ?ydowska ? Pa?ac Karola Pozna?skiego.

Po powrocie rozda?em m?odzie?y magnesy ??ód? Europejska Stolica Kultury 2016?, a zaproszony przeze mnie Hubert Bara?ski da? m?odzie?y wyk?ad dotycz?cy ?wiadomo?ci bycia obywatelem ?odzi, dzia?a? obywatelskich etc. Zaj?cia spodoba?y si? uczniom ? nie tylko dlatego, ?e ?zjad?y? im kawa?ek lekcji chemii.

Jak my?licie, czy nie by?oby dobrym pomys?em, by ?ódzkie stowarzyszenia przygotowa?y grup? wolontariuszy, która podarowa?aby edukacj? regionaln? np. 10-ciu najlepszym ?ódzkim liceom z aktualnego rankingu (my?l?, ?e uczniowie w?a?nie tych szkó? stwarzaj? najwi?ksz? nadziej? na zasilenie w przysz?o?ci rodz?cej si? m?odej ?ódzkiej elity)? Proponuj? przemy?le? ten pomys?, tymczasem ja ? w miar? mo?liwo?ci czasowych studenta medycyny ? b?d? dalej testowa? mój prototypowy projekt na I LO, które udzieli?o mi ca?kowitego poparcia.

Pozdrawiam,
Micha?


 
Zgłoś moderatorowi   Zaloguj się Zaloguj się  
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
      Tematy Autor Data
    thread link
Zróbmy obywatelsk? edukacj? regionaln?
berger.m 2008/11/27 20:36
    thread link
thread linkthread link O:Zróbmy obywatelsk? edukacj? regionaln?
Pan Rafa? 2008/11/27 21:53
    thread link
thread linkthread linkthread link O:Zróbmy obywatelsk? edukacj? regionaln?
Caracallah 2008/11/27 23:04
Do góry Odpowiedz