Wczytywanie strony... Proszę czekać...
Home arrow Historia arrow Sport w starej fabryce i na plazmowym ekranie
Sport w starej fabryce i na plazmowym ekranie Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Muzeum Fabryki   
06.02.2009.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar

Od wtorku 10 lutego Muzeum Fabryki w Manufakturze zaprasza do odwiedzenia najnowszej wystawy czasowej po?wi?conej sportowcom i aktywno?ci fizycznej w?ród pracowników fabryki Izraela Pozna?skiego o raz zak?adów „Poltex”.

hazenistki 1929 rok
hazenistki 1929 rok
Jej inauguracja odb?dzie si? o godz. 17.00. Na go?ci czeka ekspozycja prezentuj?ca zwi?zki dawnych przedsi?biorstw z klubami sportowymi, z których wywodzi si? ?KS. Po?ród eksponatów znale?? b?dzie mo?na m.in. odpowied? na pytanie o prawdziw? dat? powstania jednego z najwi?kszych ?ódzkich klubów.

W czasach funkcjonowania zak?adów Izraela Pozna?skiego i pó?niejszego „Poltexu” sport by? najpopularniejszym sposobem sp?dzania wolnego czasu. Dostarcza? aktywnego wypoczynku, budzi? emocje i dawa? ka?demu szans? bycia najlepszym. Pracownicy odnosz?cy sukcesy sportowe byli chlub? zak?adów, dlatego ch?tnie uczestniczyli oni w rywalizacji. Najnowsza wystawa czasowa w Muzeum Fabryki przybli?a dyscypliny sportowe popularne w przesz?o?ci i sylwetki dawnych mistrzów.

Ponadto, ekspozycja to prawdziwa gratka dla kibiców, przede wszystkim ?ódzkiego Klubu Sportowego. W?ród eksponatów znalaz?y si? elementy, które ujawniaj? prawdziw? dat? powstania klubu, a tak?e prezentuj? historie ludzi z nim zwi?zanych. Uzupe?nieniem wystawy b?dzie oryginalny dawny sprz?t sportowy – taki sam, z jakiego korzystali dawni pracownicy fabryki znajduj?cej si? na terenie Manufaktury.

Sta?ym elementem ekspozycji b?dzie równie? stanowisko, na którym wszyscy ch?tni b?d? mogli wzi?? udzia? w turnieju sportowych gier komputerowych. Zawodnicy b?d? mogli zmierzy? si? w takich wirtualnych konkurencjach jak pi?ka no?na i wy?cigi samochodowe. Turnieje rozgrywane b?d? w weekendy mi?dzy godz. 12.00 a 15.00.

Sportowa wystawa go?ci? b?dzie w Muzeum Fabryki od 10 lutego do 29 marca 2009.

 

Komentarze (1)Add Comment

Napisz Komentarz
mniejsze | większe

busy
 

reklama google

reklama google