Radny chce s?ucha? ludzi
Autor: (Ad.) Dziennik ?ódzki   
17.03.2010.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar

Rzeczywiste konsultacje społeczne na temat najważniejszych zapadających w mieście decyzji chciałby wprowadzić do łódzkiego życia publicznego Krzysztof Piątkowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Piątkowski, wspólnie z przedstawicielami organizacji: Ruch Społeczny Szacunek dla Łodzi, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Fundacja Normalne Miasto Fenomen, Grupa Pewnych Osób, Stowarzyszenie Fabrykancka oraz Inicjatywa Społeczna Łodzianie Decydują opracował nowy projekt regulaminu konsultacji społecznych.  

Zgodnie z zaproponowana wersją dokumentu władze miałyby obowiązek konsultować decyzje związane z budżetem i strategią rozwoju miasta. Na temat planów urzędników wypowiadać by się mogli przedstawiciele organizacji pozarządowych, czy mieszkańcy obszarów, których decyzje dotyczą. Konsultacje musiałyby być przeprowadzane także na wniosek samych zainteresowanych - projekt zakłada, że musiałoby to być 1000 osób.

Projekt regulaminu konsultacji społecznych:

§ 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta. Celem konsultacji społecznych jest możliwie najpełniejsze informowanie społeczności o planowanym projekcie bądź inwestycji miejskiej, zebranie jej opinii i uwag, a także wybór najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniającego postulaty uczestników konsultacji.

§ 2. Obowiązkowym konsultacjom podlegają następujące projekty:
1.budżet miasta,
2.programy rozwoju (strategii) miasta,
3.inne projekty realizowane na poziomie lokalnym lub miejskim o zasadniczym znaczeniu społecznym lub finansowym.

§ 3. Zaleca się prowadzenie konsultacji społecznych na możliwie najwcześniejszym etapie tworzenia projektu bądź inwestycji.

§ 4. W konsultacjach uczestniczą:
1.Mieszkańcy obszaru, na którym będzie zlokalizowana inwestycja lub projekt miejski oraz obszarów bezpośrednio sąsiadujących,
2.Mieszkańcy obszarów pozostających pod wpływem inwestycji lub projektu miejskiego,
3.Organizacje pozarządowe w zakresie ich działalności statutowej.
4.Inne podmioty zainteresowane.

§ 5. Decyzje w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Prezydent Miasta Łodzi w formie zarządzenia.

§ 6. Konsultacje są prowadzone z inicjatywy własnej:
1.Prezydenta bądź Wiceprezydentów,
2.Przewodniczącego Rady Miejskiej,
3.Komisji Rady Miejskiej,
4.Klubu Radnych,
5.grupy co najmniej 5 radnych,
6.inwestora bądź realizatora projektu,
7.Rady Osiedla,
8.grupy co najmniej 1000 mieszkańców Miasta Łodzi posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych do stałego rejestru wyborców.

§ 7. Inicjowanie konsultacji społecznych.
1.Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien określać:
1)przedmiot konsultacji,
2)propozycję terminu konsultacji,
3)propozycję formy konsultacji,
4)uzasadnienie.
2.Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Miasta Łodzi oprócz wymagań określonych w ust. 1 zawiera także:
1)wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu,
2)listę osób popierających wniosek zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i podpisy.
3.Prezydent Miasta rozpatruje wniosek uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji. O sposobie rozpatrzenia wniosku w formie zarządzenia wraz z uzasadnieniem Prezydent Miasta informuje wnioskodawców w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty jego złożenia.

§ 8. Koszty konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Miasta Łodzi z wyjątkiem konsultacji prowadzonych na wniosek inwestora, które finansowane są przez podmiot zgłaszający wniosek o konsultacje.

§ 9. Sposób prowadzenia konsultacji.
1.Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:
1)pisemnej,
2)spotkania z interesariuszami umożliwiającego składanie wniosków i uwag,
3)internetowego forum dyskusyjnego z użyciem strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi,
4)warsztatów projektowych umożliwiających interesariuszom zdobycie wiedzy na temat konsultowanego tematu i wypracowanie rozwiązań.
2.Jako uzupełnienie powyższych form dopuszczalne są także inne formy zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie technik informatycznych (np.: email, ankiety internetowe).
3.Zaleca się aby wybrane formy konsultacji społecznych uwzględniały wyniki wstępnej analizy określającej adresatów oraz uczestników konsultacji z danego obszaru lub potencjalnie zaangażowanych w dany projekt (profilowanie uczestników) dla określenia optymalnego kanału komunikacji. Wyjaśnienie: Przykładowo na obszarze zamieszkałym przez osoby starsze Internet się nie sprawdzi a doskonałe będzie informowanie o spotkaniach za pośrednictwem parafii i wybranych kanałów radiowych.
4.Prezydent Miasta Łodzi jest zobowiązany zapewnić odpowiednią opiekę merytoryczną i organizacyjną nad konsultacjami oraz bezstronny sposób ich prowadzenia,
5.Prezydent może powierzyć wykonanie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym podmiotom w tym specjalnie stworzonej do tego celu jednostce UMŁ. Przy realizacji konsultacji dla inwestycji o randze osiedlowej zalecane jest powierzenie ich wykonania przedstawicielom danej Rady Osiedla.
6.Realizacja konsultacji społecznych wymagająca specjalistycznej wiedzy, odbywać się będzie z udziałem ekspertów w danej dziedzinie,

§ 10. Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może powołać zespół opiniodawczo-konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc w ocenie zasadności składanych uwag. W jego skład mogą wejść przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji społecznych oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a także eksperci z zakresu prowadzonej inwestycji lub projektu.

§ 11. Urząd Miasta Łodzi prowadzi i utrzymuje specjalną stronę internetową na temat konsultacji społecznych.
Strona ta zawiera co najmniej:
1.Ogłoszenia o wszystkich złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji społecznych,
2.Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych,
3.Zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
4.Jasne i zwięzłe wytłumaczenie przedmiotu konsultacji.
5.Szczegółowe informacje o przedmiocie, terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,
6.Dokumentację związana z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, w tym: wszelkie opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji, a w szczególności: raporty z przeprowadzonych konsultacji..
7.Forum dyskusyjne wymagające rejestracji użytkowników

§ 12. Informowanie o konsultacjach społecznych.
1.Konsultacje powinny być poprzedzone akcją informacyjną wykorzystującą narzędzia, o których mowa w §13 oraz prowadzoną przez:
1)ogłoszenia na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i jego delegatur,
2)bezpośrednie informowanie interesariuszy projektu lub inwestycji zgodnie z treścią § 4 pkt. 1 i 2.
2.Wskazane jest informowanie o konsultacjach również poprzez ogólnodostępne media lokalne, ogłoszenia na przystankach komunikacji miejskiej oraz w inny sposób, zapewniający szeroki dostęp społeczny.
3.Publikowana informacja o rozpoczęciu konsultacji, powinna zawierać przede wszystkim: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji, formę i tryb konsultacji.
4.Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych publikowana jest w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§13 Informacje o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości przede wszystkim za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Miasta Łodzi nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji, a także w inny sposób, który pozwoli interesariuszom na zapoznanie się z wynikami.

§14 Wyniki konsultacji społecznych zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z uzasadnieniem stanowiska Prezydenta Miasta Łodzi do danej opinii.

§15. Konsultowanie projektu budżetu miasta.

§16
1.Projekt budżetu miasta podlega konsultacjom społecznym w następującym trybie:
1)na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz w mediach publikowane jest ogłoszenie o przystąpieniu do tworzenia projektu budżetu miasta wraz z proponowanym projektem wstępnym,
2)ogłoszenie zawiera zaproszenie do składania opinii w sprawie projektu budżetu miasta ze wskazaniem terminu, sposobu oraz miejsca ich dostarczenia,
3)po zebraniu i przeanalizowaniu zgłoszonych opinii Prezydent Miasta Łodzi zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi informację o ich uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu wraz z uzasadnieniem - nie później niż w dniu przesłania projektu budżetu do Rady Miejskiej.
2.Powyższy tryb nie wyklucza zastosowania także innych form konsultacji przewidzianych w Regulaminie.

Przepisy końcowe

§ 17. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz miasta.

§ 18. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny
z Regulaminem.

§ 19. Konsultacje przeprowadzone niezgodnie z regulaminem wymagają ponownego przeprowadzenia.

§ 20. Prezydent Miasta raz do roku przedstawia przed Radą Miejską raport z realizacji konsultacji społecznych.

 

Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz

busy
 
SEO by Artio