Ma by? stadion, nie ma ziemi
19.01.2008.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar

W?adze ?odzi z dum? og?osi?y przetarg na projekt i budow? stadionu miejskiego. Tymczasem okazuje si?, ?e nie s? w?a?cicielem wszystkich gruntów, na których planuj? inwestycj?

Chodzi o przylegaj?c? do terenów ?KS 1,5-hektarow? dzia?k? za szpitalem dermatologicznym przy ul. Krzemienieckiej 5. Ziemia nale?y do ?ódzkiego Polskiego Czerwonego Krzy?a. Przedstawiciele PCK zarzekaj? si?, ?e nie chc? blokowa? miejskiej inwestycji. Zastanawiaj? si? jednak, jak w?adze miasta mog?y og?osi? przetarg na budow? kompleksu sportowo-rekreacyjno-handlowego bez za?atwienia spraw zwi?zanych z gruntem.

Z?otówka za metr
W?adze ?odzi wiedz?, ?e dzia?ka jest niezb?dna do rozpocz?cia inwestycji. Od wielu miesi?cy my?l?, jak j? zdoby?.
- Planujemy budow? du?ego kompleksu i teren ?KS mo?e okaza? si? zbyt ma?y. Dlatego czynimy starania, by pozyska? ziemi? le??c? bli?ej ulicy Krzemienieckiej. Przewidujemy, ?e w?a?nie tam powstanie infrastruktura towarzysz?ca inwestycji, na przyk?ad drogi dojazdowe, parkingi - t?umaczy W?odzimierz Tomaszewski, wiceprezydent ?odzi, nie zdradzaj?c przy okazji, jak pozyska ziemi?.
"Echo Miasta" dowiedzia?o si?, ?e by?y ju? propozycje odkupienie ziemi.
- Tylko ?e w?adze ?odzi zaproponowa?y nam grosze, zaledwie z?otówk? za metr kwadratowy - mówi Stanis?aw Maciejewski, prezes ?ódzkiego oddzia?u PCK. - Sami si? zg?osili, zrobili nawet operat szacunkowy. Wykonali go pracownicy z wydzia?u geodezji, katastru i inwentaryzacji.
Tymczasem specjali?ci od rynku nieruchomo?ci twierdz?, ?e za metr ziemi w tej okolicy trzeba wy?o?y? przynajmniej... 300 razy tyle.
- Dawno nie robili?my w tej okolicy transakcji, ale wydaje mi si?, ?e metr kwadratowy kosztuje tam w granicach 300-400 z?otych - mówi Dorota Torczy?ska z ?ódzkiej agencji nieruchomo?ci Mezcompu.

To mo?e wymiana
Przedstawiciele PCK nie zamierzaj? blokowa? jednej z najwi?kszych miejskich inwestycji ostatnich lat.
- Nie interesuj? nas pieni?dze, wolimy wymian?. Oddamy dzia?k? w zamian za budynek przy Piotrkowskiej 203/205, gdzie mamy biura. Miasto si? zgodzi?o i wynaj??o firm?, która oszacowa?a warto?? obu nieruchomo?ci. Okaza?o si?, ?e nasza dzia?ka jest dok?adnie tyle warta, ile budynek. O dziwo, kwota zgadza?a si? co do z?otówki. Jeste?my pewni, ?e co? tu nie gra. Za?o?? si?, ?e gdyby?my chcieli sprzeda? dzia?k? deweloperowi, wzi?liby?my du?o wi?cej ni? wart jest ten budynek - twierdzi Maciejewski.
PCK ostatnio otrzyma?o pismo potwierdzaj?ce, ?e budynek na pewno jest w?asno?ci? miasta.
- I nic wi?cej. W?adze twierdzi?y, ?e grunty s? im niezb?dne, a nic nam nie wiadomo, by zmieni?a si? koncepcja inwestycji i by miasto zrezygnowa?o z transakcji - mówi Maciejewski.
W budynku przy Piotrkowskiej 203/205 jest równie? siedziba ?ódzkiego SLD i kina Charlie.

 

Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz

busy
 
SEO by Artio