Od kablówki do klubu
27.03.2008.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar

Jazzowe czwartki z Urszul? Dudziak, m?odzie?owe pi?tki z Armi?, spokojne soboty z Kasi? Kowalsk? i kulturalne niedziele z teatrem. To propozycje najwi?kszego w ?odzi klubu muzycznego Wytwórnia, który powsta? w Toya Sound Studio
.

W czwartek 27 marca na scenie Wytwórni wyst?pi? Lora Szafran i Bogdan Ho?ownia. Ta dwójka znakomitych artystów zmierzy?a si? z piosenkami arcydzie?ami, czyli twórczo?ci? Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. Lora Szafran to jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych. Z kolei Bogdan Ho?ownia jest cz?owiekiem renesansu, mistrzem szachowym i ekonomist?, który po?wi?ci? si? jazzowej pianistyce. Rozpocz?? od wspó?pracy z Janem "Ptaszynem" Wróblewskim, by w roku 1990 sta? si? studentem w Berklee. To niezawodny akompaniator, pedagog i wyk?adowca.

Ubieg?em zupki

Jeszcze niedawno nazwa Toya kojarzona by?a jedynie z telewizj? kablow?, Internetem, a tak?e z po??czeniami telefonicznymi. Teraz dochodzi do tego najwi?kszy w ?odzi klub muzyczny.

Chyba przypadek zdecydowa? o powstaniu Toya Sound Studios. Kiedy likwidator ?ódzkiego Centrum Filmowego robi? przetarg na sprzeda? budynku ze studiem d?wi?ku, nikt nie chcia? tego kupi?. Gdy dowiedzia?em si?, ?e ch?tny jest kto?, kto chce, by produkowa? chi?skie zupki, podj??em decyzj?, by go ubiec - opowiada Witold Krawczyk, prezes Toya Sound Studios. - Przez trzy lata robili?my remont. Teraz mamy szesna?cie sal, re?yserek i studiów. Pó?niej ju? od innej firmy dokupili?my b?d?c? po s?siedzku hal? po dawnej wytwórni fabularnej. Tak to si? zacz??o. Po??czyli?my hal? ze studiem d?wi?ku ?wiat?owodem i to, co dzieje si? obecnie w hali, mo?na nagrywa? w studiu.

Na pocz?tku sale by?y wynajmowane do pojedynczych produkcji, takich jak m.in. koncert MTV Unplugged Kayah czy Vena Music Festiwal. By?y jednak spore przerwy mi?dzy tymi produkcjami, g?ównie w weekendy. Wówczas pojawi? si? plan, by wykorzysta? hale na organizowanie cotygodniowych koncertów. Tak narodzi? si? pomys? powstania klubu Wytwórnia. To kameralny pub, teatr, sala koncertowa i jazzowa w jednym.

Plejada gwiazd

Hale s? doskona?e pod wzgl?dem akustycznym i musieli?my tylko dokupi? scen?, sprz?t nag?o?nieniowy, o?wietleniowy i zrobi? widowni?. Pó?niej wystarczy?o ju? tylko wymy?li? program, który mia? to miejsce wype?ni?. Dlaczego "Jazzowe czwartki"? Bo koncerty tej muzyki nie s? takie popularne, by organizowa? je w weekendy. Dlaczego "Pi?tki m?odzie?owe"? No bo w pi?tek m?odzi ludzie jeszcze maj? pieni?dze na zabaw? w weekend. Dlaczego "Spokojne soboty"? To taka przekorna nazwa na koncerty znanych wykonawców graj?cych od d?u?szego czasu. I ostatnia propozycja, czyli "Kulturalna niedziela", to spektakle kulturalne - mówi Witold Krawczyk.

W jazzowe czwartki wyst?pi? m.in.: Zbigniew Namys?owski, Urszula Dudziak, Jan "Ptaszyn" Wróblewski, Mateusz Smoczy?ski, Olo Walicki, Globtrotters. W m?odzie?owe pi?tki - Riverside, Armia, IRA, Coma czy Normalsi, a w spokojne soboty Kasia Kowalska, Perfect, Wilki, D?em. W niedziel? b?dziemy mogli si? wybra? na przedstawienia Teatru Starego, Teatru Buffo czy Teatru im. Witkacego z Zakopanego.

Wytwórnia mo?e w obu halach pomie?ci? a? cztery tysi?ce osób na stoj?co. Miejsc siedz?cych w jednej jest osiemset.

 

Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz

busy
 
SEO by Artio