?odzianin atakuje ulic?!
29.09.2008.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar

Przys?owie mówi?ce, ?e nikt nie jest prorokiem we w?asnym kraju, jak ula? pasuje do Micha?a Batorego, ?odzianina od lat robi?cego furor? we Francji. Prace artysty w pa?dzierniku i listopadzie b?dzie mo?na zobaczy? w jego rodzinnym mie?cie. Wystarczy wybra? si? na Piotrkowsk?...

Micha? Batory, rocznik 1959, od ponad 20 lat mieszka w Pary?u. Pojecha? tam z pustymi r?kami i g?ow? pe?n? pomys?ów, tu? po ?mierci rodziców. Absolwent ?ódzkiej Akademii Sztuk Pi?knych w stolicy Francji rozpoczyna? ?ycie, tak?e artystyczne, od zera. Szcz??liwie na Zachodzie ?wietnie znali tzw. polsk? szko?? plakatu, zatem Polak szybko znalaz? zaj?cie. Po okresie prac dorywczych, na cztery lata l?duje w LM Communiquer, agencji specjalizuj?cej si? w obs?udze projektów kulturalnych.

Cyfrowa mi?o??
Tu znajduje swoj? przysz?o?? i jednocze?nie wielk? mi?o?? - komputery, a raczej ich mo?liwo?ci graficzne, odkrywane dzie? po dniu. Micha? Batory w 1994 r. rozpoczyna samodzieln? dzia?alno??. Wygrywa konkurs w Cité des Sciences et de l’Industrie, zaczyna wspó?prac? z Théatre National de la Colline, wydawnictwem Larousse oraz s?ynnym Centrum Pompidou. Dzia?a na wielu frontach: projektuje plakaty, programy, zaproszenia, ok?adki p?yt, logotypy...
?odzianin tworzy? wówczas dla eksperymentalnego studia muzycznego IRCAM, Muzeum Poczty, Muzeum Historii Naturalnej i teatru Chaillot. Prace artysty wysz?y na ulic?, na ogromne afisze. - Chc? tworzy? obrazy, które porusz? ludzi i spowoduj?, ?e oni z kolei poczuj? ch?? tworzenia - komentowa? swój sukces.
Tym bardziej ?e to w?a?nie ulice s? dla Micha?a Batorego otwart? galeri? sztuki wspó?czesnej. To w?a?nie tu mo?na "upolowa?" odbiorc? sztuki, który cho? przez chwil? zerka na plakat. Wa?ny jest ten jeden moment, ?eby wp?yn?? na ludzi, zadziwi?, a mo?e nawet wywo?a? u?miech.

Mentalne obrazy
Micha? Batory sztuk? ulicznych plakatów ?wietnie pami?ta z ulic ?odzi. Obok hase? o wydajno?ci pracy widzia? plakaty swoich przysz?ych mistrzów: Henryka Tomaszewskiego, Romana Cie?lewicza, Jana Lenicy. - Te bogate obrazy dawa?y inteligentny przekaz. Im g??biej by? on ukryty, tym bardziej by? ?mieszny: niektóre szczegó?y umyka?y czujnemu oku cenzury - wspomina artysta.
Te podteksty i metafory Micha? Batory "przemyca" w swoich plakatach do dzi?. Czerpie pe?nymi gar?ciami z prac malarzy konceptualistów, a swoje symbole i piktogramy okre?la mianem obrazów mentalnych.
Od 2 pa?dziernika do 15 listopada ulica Piotrkowska zamieni si? w wielk? galeri? Micha?a Batorego. Pokazane zostan? plakaty ?odzianina (ok. 100), ale tak?e inne prace: ok?adki do p?yt, tzw. identyfikacje graficzne i projekty.
Równocze?nie w ksi?garniach pojawi si? album Wydawnictwa "Drzewo Babel" (dla którego Micha? Batory projektuje ok?adki ksi??ek) po?wi?cony arty?cie. W pi?knie wydanej "Grafice emocjonalnej" na 320 stronach pojawi? si? najlepsze prace ?odzianina. Tego nie mo?na przegapi?, podobnie jak wystawy na Piotrkowskiej.

100 plakatów Micha?a Batorego zawi?nie na ul. Piotrkowskiej

Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz

busy
 
SEO by Artio