Walenie g?ow? w mur
Autor: Echo Miasta   
04.12.2008.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar
W dniu 1. grudnia 2008 roku zosta? opublikowany na ?amach ?ódzkiego "Echa Miasta" wywiad, przeprowadzony przez Redaktora Micha?a Bogusiaka z cz?onkiem Stowarzyszenia Fabrykancka - Jakubem Polewskim. Tematem rozmowy jest problem niszczenia ?ódzkich zabytków i braku dialogu z mieszka?cami miasta ze strony ?ódzkiego magistratu.

O co walczy Stowarzyszenie Fabrykancka?
Jakub Polewski: - W naszym statucie znalaz?y si? punkty o promocji ?odzi i m?odych artystów z naszego miasta. Po to zosta? stworzony portal fabrykancka.pl. Ale ostatnio na pierwszy plan wysun??a si? sprawa ochrony, a w?a?ciwie opieki nad zagro?onymi ?ódzkimi zabytkami. To wynika z sytuacji.

To znaczy?
- Pocz?tkowo chcieli?my skupi? si? na inwestycjach i ich promowaniu, ale... Okaza?o si?, ?e decyzje urz?dników z magistratu sprawi?y, ?e zaj?li?my si? walk? o zachowanie ?ódzkich zabytków. Chodzi o bezmy?lne, prymitywne traktowanie nie tylko dziedzictwa miasta, ale tak?e o pog??bianie z?ego wizerunku miasta. Jak wiadomo, walczymy o tytu? Europejskiej Stolicy Kultury, ale dzia?ania urz?dników to hipokryzja.

Mocne s?owa...
- Ogromne pieni?dze przeznaczane s? na promocj? miasta, i dobrze, ale za tym idzie w praktyce niszczenie tego, co wyj?tkowe. Przecie? kultura to tak?e dobra materialne, obecnie niszczone i niszczej?ce. Tymczasem nie ma dialogu urz?dników z lokaln? spo?eczno?ci?, nie ma tak?e planu zagospodarowania przestrzennego. To ogromne zaniechanie. Dodatkowo, powoduj?ce wymierne straty dla miasta i mieszka?ców. Na przyk?ad: dobrze odrestaurowane zabytki przyci?gaj? turystów i inwestorów. Spójrzmy na Manufaktur?... A w ?odzi cz?sta praktyka to wyburzenie zabytków, ?eby postawi? blok i obok zasia? trawk?.

Kto? powinien za to odpowiedzie??
- Problem jest w tym, ?e urz?dnicy w Polsce nie mog? by? poci?gni?ci do odpowiedzialno?ci w sytuacjach zwi?zanych z b??dn? interpretacj? prawa. Mog? schowa? si? za lukami prawnymi i ?wietnie im to idzie, przynajmniej w ?odzi. Zawsze znajd? jakie? usprawiedliwienie. Dodatkowo, ?odzianie nie wiedz?, jakie s? ich prawa, co mog? zrobi?, jaki jest ich interes.

W przypadku zabytków, jaki jest interes mieszka?ców?
- Wystarczy spojrze? na ?wietne rewitalizacje. Cho?by Synergi? czy Manufaktur?. Kompleks w imperium Pozna?skiego przyniós? wielkie korzy?ci dla ?odzi. To rewelacyjna reklama, która dodatkowo przyci?ga ludzi z ca?ej Polski. Kiedy niszczy si? zabytki, miasto traci swój potencja? finansowy i turystyczny. A przecie? mamy najwi?ksze w Polsce skupisko zabytków w centrum. Niestety, nie ma form ich ochrony. W zesz?ym roku radni mieli g?osowa? nad powstaniem parku kulturowego posiade? fabrycznych, ale jeden z wiceprezydentów miasta wytyka? same minusy i negatywne skutki. Radni pos?uchali.

Nie ma Pan czasem ochoty naplu? komu? w twarz?
- Prywatnie wiele rzeczy bardzo mnie denerwuje. Natomiast staram si? do ?ódzkich zabytków i ich obrony podchodzi? jak najbardziej rzeczowo. Chocia? napi?cie, jako mieszka?ca, ro?nie, kiedy obserwuj? dzia?ania urz?dników. Przyk?ad? Fatalny stan zabytków podlegaj?cych miastu. Na ich remonty w przysz?orocznym bud?ecie przeznaczono nieco ponad cztery miliony z?otych. Stowarzyszenie "Fabrykancka" przedstawi?o w magistracie projekty sposobów finansowania remontów, ale podejrzewamy, ?e nikt wa?ny w mie?cie si? nawet z nimi nie zapozna?. Walenie g?ow? w mur.

Co znika z naszego krajobrazu?
- Genialna architektura z prze?omu XIX i XX wieku, z któr? mogliby identyfikowa? si? ?odzianie. To nie tylko fabryczna ceg?a i las kominów, którego zreszt? ju? nie ma i nikt o tym nie pami?ta, ale tak?e modernistyczna zabudowa z lat trzydziestych, jak przy alei Ko?ciuszki.

Komentarze (2)Add Comment

Napisz Komentarz

busy
 
SEO by Artio