Legenda swingu w ?odzi
17.12.2008.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar

Orkiestra Glenna Millera jest jednym z najd?u?ej wyst?puj?cych i najbardziej znanych w ?wiecie zespo?ów bigbandowych. Legendarna grupa zagra w sobot? w ?odzi dwa koncerty.

To chyba muzyczny rekord. Cho? min??y ju? 54 lata od ?mierci za?o?yciela, jego zespó? wci?? koncertuje ciesz?c si? nies?abn?cym powodzeniem na ca?ym ?wiecie. The World Famous Glenn Miller Orchestra wyst?pi w Polsce tu? przed Bo?ym Narodzeniem. 19 grudnia zagra w Warszawie, w Sali Kongresowej, a 20 grudnia o godz. 16 i 19 w ?odzi, w Wytwórni Toya Studios przy ul. ??kowej 29. Orkiestra Glenna Millera wyst?pi pod batut? wy?mienitego dyrygenta Wila Saldena.
Mimo i? pocz?tki orkiestry si?gaj? lat 30. ubieg?ego stulecia, to w?a?nie ona jest niekwestionowanym liderem bigbandowego formatu do dzi?. Po ?mierci za?o?yciela orkiestry Glenna Millera, jego najbli?szy przyjaciel Tex Benek postanowi? kontynuowa? dzia?alno?? zespo?u ju? pod nazw? The World Famous Glenn Miller Orchestra.
Dzi?ki tak wy?mienitym utworom jak "Moonlight Serenade", "In the Mood", "Tuxedo Junction", "Chattanooga Choo Choo", czy "I've Got a Gal in Kalamazoo", zespó? ugruntowa? swoj? pozycj? na muzycznej scenie. To w?a?nie one sta?y si? najwi?kszymi szlagierami charakterystycznego bigbandowego brzmienia. Podczas ?ódzkiego koncertu us?yszymy nie?miertelne swingowe evergreeny, nie tylko wymienione powy?ej przeboje. Pomi?dzy klasykami zabrzmi? tak?e nowe kompozycje cz?onków grupy napisane specjalnie na zbli?aj?ce si? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia.

Wszystko przez kontuzj?
Muzyczn? wizytówk? kapeli jest niew?tpliwie "Moonlight Serenade", cho? je?li wierzy? plotkom, to oryginalne brzmienie orkiestry zrodzi?o si? z przypadku. Podczas jednego z koncertów g?ówny tr?bacz dozna? kontuzji. Brakuj?ce miejsce musia?y uzupe?ni? charakterystyczne tony klarnetu. To w?a?nie ten zbieg okoliczno?ci przyczyni? si? do powstania niepowtarzalnych d?wi?ków, z których Orkiestra Glenna Millera s?ynie od ponad siedemdziesi?ciu lat i ?mia?o mo?na powiedzie?, ?e jest ponadczasowa.

Koncertowi rekordzi?ci
Na histori? grupy sk?ada si? nie tylko wieloletnia dzia?alno?? koncertowa, ale tak?e liczne rekordy. Ani Beatlesi, ani Elvis Presley nie mog? poszczyci? si? tak? liczb? hitów króluj?cych na pierwszych miejscach list przebojów, jak w?a?nie Orkiestra Glenna Millera.
Tylko ta kapela mo?e poszczyci? si? czterdziestoma ?wiatowymi trasami koncertowymi, na które bilety zosta?y wyprzedane w ci?gu jednego dnia. Jest to tak?e jedyny zespó?, który wyst?puje przez wi?kszo?? dni w roku, daj?c blisko 300 koncertów rocznie, odwiedza nawet najodleglejsze zak?tki ?wiata. Wyst?powali w ca?ych Stanach Zjednoczonych, Europie, Australii, Islandii, Nowej Zelandii, Ameryce Po?udniowej, Japonii i na Filipinach.

Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz

busy
 
SEO by Artio