?ódzki Dell przejmie produkcj? z Limerick?
23.12.2008.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar

Łódzki Dell przygotował dla pracowników prezent pod choinkę. Po Nowym Roku w fabryce może pojawić się 1200 dodatkowych miejsc pracy. A wszystko za sprawą przeniesienia produkcji komputerów z Irlandii do Polski. W tym momencie ważą się dalsze losy fabryki Della w irlandzkim Limerick. Pracę tam może stracić 2 tys. osób.

ak poda? w niedziel? "Irish Times", Dell zamierza do ko?ca 2011 r. zaoszcz?dzi? 3 mld dolarów. Dlatego rozwa?a przeniesienie produkcji do ?odzi.

Irlandzka minister przedsi?biorczo?ci Mary Coughlan pojecha?a do Teksasu, by porozmawia? o przysz?o?ci fabryki w Limerick z w?a?cicielem koncernu Michaelem Dellem. Irlandzki rz?d od dawna zdaje sobie spraw?, ?e fabryka jest zagro?ona. Koszty utrzymania pracowników w Irlandii wynosz? 200 mln euro, a podatki to kolejne 65 mln W Polsce s? blisko dwa razy ni?sze.

Zatrudniamy 1800 osób. ?ódzka fabryka jest jednak przygotowana na 3 tys. miejsc pracy - mówi Rafa? Branowski, rzecznik ?ódzkiego Della. - Decyzje jeszcze nie zapad?y, wi?c nie komentujemy spekulacji.

Argumentem przemawiaj?cym za przeniesieniem fabryki do ?odzi jest dotacja, jak? ameryka?skiemu koncernowi obieca? polski rz?d w 2006 r. Jednak sprawie dofinansowania zacz??a przygl?da? si? Komisja Europejska. To ona zdecyduje, czy Dellowi rzeczywi?cie nale?y si? 54,5 mln euro. Polski rz?d robi wszystko, by przyspieszy? decyzj? Komisji Europejskiej.

Komisja ma 18 miesi?cy. na podj?cie decyzji. Jednak komisarz ds. konkurencji zapewni?a premiera Waldemara Pawlaka o szybkim zako?czeniu post?powania - poinformowa?a nas Wioletta Witczak z biura prasowego Ministerstwa Gospodarki.

Nieoficjalnie mówi si?, ?e zainteresowanie Komisji Europejskiej ?ódzk? fabryk? zawdzi?czamy Irlandczykom, którzy nie chc? straci? montowni w Limerick. Decyzje co do przysz?o?ci fabryki Della na ?ódzkim Olechowie zmieniaj? si? w zaskakuj?cym tempie. Jeszcze niedawno spekulowano, ?e ameryka?ski gigant wyniesie si? z ?odzi i przeniesie produkcj? na Wschód.

Takie niespodziewane zwroty akcji wcale nie dziwi? ekonomistów.

Mamy kryzys gospodarczy i wszystko dzieje si? w sposób do?? nieoczekiwany. Podejmowane s? nieprzewidywalne decyzje, nie ma utartych schematów. Dell po prostu robi wszystko, by wyj?? z kryzysu - podkre?la prof. Stefan Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu ?ódzkiego. - Ameryka?ski gigant my?li o wycofaniu si? z Irlandii z powodów finansowych. ?ód? jest teraz punktem strategicznym. Je?li w naszym mie?cie zwi?kszy si? bezrobocie, to bez problemu b?dzie mo?na znale?? pracowników. Jednak ta decyzja wcale nie musi oznacza? dla ?ódzkiej fabryki stabilizacji. To spokój na 3 - 4 lata, nie na d?u?sz? met?. Kiedy p?ace zaczn? znów rosn??, Dell mo?e przenie?? produkcje na Ukrain?.

Wed?ug Krajewskiego, to pomoc finansowa, jak? Dell ma uzyska? od rz?du, jest czynnikiem, który na kilka lat zatrzyma go w Polsce.

Jednak ju? teraz powinni?my my?le? o tym, co si? stanie za kilka lat. Je?li chcemy zachowa? Della, to ?ód? musi mie? lotnisko cargo i autostrady - dodaje prof. Krajewski. - Je?li jednak koncern wyniesie si? z miasta, to na bazie Della powinni?my zbudowa? co? trwa?ego. Zostan? nam przecie? in?ynierowie i informatycy wykszta?ceni dla ameryka?skiego koncernu. Dlatego warto pomy?le? o stworzeniu w ?odzi o?rodka badawczo-rozwojowego.

 

 

Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz

busy
 
SEO by Artio