Tury?ci z zagranicy wol? Manufaktur? od Pietryny
21.02.2009.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar

Najwi?kszym powodzeniem w?ród turystów krajowych i zagranicznych, którzy odwiedzaj? ?ód?, cieszy si? Centrum Handlowo-Rozrywkowe "Manufaktura". Przybyszom podoba si? tak?e ul. Piotrkowska, Muzeum Sztuki i Muzeum Historii Miasta w Pa?acu Izraela Pozna?skiego, festiwal Camerimage oraz szlak ?ydowski na Starym Mie?cie.

Takie wnioski p?yn? z bada? ruchu turystycznego w ?odzi i województwie, które przeprowadzono po raz pierwszy. Odby?y si? od sierpnia do pa?dziernika 2008 r. Do akcji wkroczyli przeszkoleni, znaj?cy j?zyk angielski ankieterzy, którzy rozdali w ?odzi - m.in. w hotelach - dwa tysi?ce ankiet.

- To by?y pionierskie badania. W skali kraju zosta?y dot?d przeprowadzone tylko w Krakowie i województwie ma?opolskim - podkre?li? koordynator projektu Tomasz Koralewski, zast?pca dyrektora Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ?ódzkiego, na wczorajszej konferencji prasowej.

W minionym roku do ?odzi przyjecha?o 800 tys. turystów, w tym 665 tys. krajowych i 135 tys. zagranicznych. Wi?kszo?? z nich przyby?o samochodami osobowymi. Pozostali dotarli samolotami, poci?gami i autokarami. Najcz??ciej nocowali w hotelach.

W?ród cudzoziemców zdecydowanie dominowali Niemcy - 34 proc., przed Brytyjczykami - 13 proc. oraz - i tu sensacja - Turkami, stanowi?cymi 4 proc. go?ci. Szefowie ROT nie potrafili wyt?umaczy? takiej popularno?ci ?odzi w?ród Turków. Zapowiedzieli jednak, ?e to zbadaj?. Na dalszych miejscach w?ród turystów z zagranicy znale?li si? W?osi, Amerykanie, Szwedzi, Kanadyjczycy i go?cie z Izraela.

Dominuj?cych Niemców ankieterzy zapytali, w jakim celu przyje?d?aj? do ?odzi, co im si? podoba, a do czego maj? zastrze?enia. Wi?kszo?? przybyszów zza Odry przyjecha?a w interesach (36 proc.), a tak?e, by zobaczy? zabytki (32 proc.), odwiedzi? znajomych i krewnych (22 proc.) oraz w celach edukacyjnych (20 proc.). Go?cie z innych krajów te? deklarowali, ?e do ?odzi ?ci?ga ich biznes, znajomi i zwiedzanie.

Niemcy chwalili ?odzian za ?yczliwo?? i go?cinno??. Smakowa?a im ?ódzka kuchnia i podoba?y si? us?ugi przewodników. Chwalili te? miasto za niez?? baz? noclegow? oraz dost?p do internetu i bankomatów. Narzekali za? na stan toalet publicznych, kiepskie oznakowanie turystyczne i brud na wielu ulicach.

Prezydent ?odzi Jerzy Kropiwnicki zapewni?, ?e samorz?d popracuje nad tym, aby tury?ci byli bardziej zadowoleni. Podkre?li? te?, ?e w?ród go?ci z Izraela najwi?kszym powodzeniem cieszy si? "wyj?tkowa w skali ?wiata" - jak podkre?li? - instalacja Memoria? Radegast.

Przybysze zostawili w ?odzi oko?o 440 mln z? - zaznaczy? Tomasz Koralewski, zast?pca dyrektora Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ?ódzkiego. - Je?li chodzi o ?rednie wydatki na osob?, to go?cie krajowi przeznaczyli w minionym roku na pobyt w ?odzi oko?o 290 z?, natomiast cudzoziemcy 1070 z?, czyli trzy razy wi?cej.

W?ród nich najwi?cej wydawali Kanadyjczycy. Okaza?o si?, ?e prawie po?owa z nich sk?onna by?a wyda? wi?cej pieni?dzy na pobyt w ?odzi.

W?adze miasta i nie tylko maj? wi?c pole do popisu, aby poprawi? ofert? dla turystów. Ci za? najch?tniej wydaj? gotówk? na zakupy - g?ównie pami?tek, upominków i prezentów, na rozrywk? - puby, kluby i dyskoteki oraz na gastronomi? i zwiedzanie.

Zdaniem fachowców, gdyby ?ódzka oferta by?a bogatsza, tury?ci zostawiliby w mie?cie dodatkowo oko?o 20 mln z?.

Wed?ug prognoz w tym roku ?ód? odwiedzi o 8 proc. wi?cej turystów ni? w roku ubieg?ym.

Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz

busy
 
SEO by Artio