Wczytywanie strony... Proszę czekać...
Home arrow Prasówka arrow Skuli Grohmana
Skuli Grohmana Drukuj Wyślij znajomemu
20.10.2007.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar
Nowy w?a?ciciel zabytkowego pa?acu Ludwika Grohmana, jednej z najpi?kniejszych ?ódzkich rezydencji, zacz?? jego remont kapitalny od skucia... cennych gzymsów i sztukaterii.

Wybuch? skandal. S?u?by wojewódzkiego konserwatora zabytków natychmiast nakaza?y przerwanie prac remontowych.

Pa?ac Grohmana przy ul. Tylnej 9 to per?a architektury. Jego nowy w?a?ciciel (osoba prywatna spoza ?odzi) prace remontowe zacz?? od elewacji pó?nocnej, o czym lakonicznie poinformowa? s?u?by konserwatorskie. Nie poda? ?adnych szczegó?ów, co wzbudzi?o zaniepokojenie w biurze konserwatora. Wys?ano wi?c na ul. Tyln? inspektorów, którzy z przera?eniem odkryli, ?e zniszczono cenne ozdoby.

Na znacznej cz??ci pó?nocnej elewacji inwestor sku? tynki, a razem z nimi sztukateri?, w tym gzymsy i g?owice kolumn - wyja?nia Filip Tomaszewski, specjalista w Wojewódzkim Urz?dzie Ochrony Zabytków w ?odzi. - Uczyni? to bez naszej wiedzy i zgody. Dlatego zablokowali?my dalsze prace do czasu, a? inwestor przedstawi nam projekt i zakres prac oraz uzyska na nie nasz? zgod?. Zniszczona sztukateria ma by? odtworzona.

To barbarzy?stwo - komentuje Bogumi? Zawadzki, przewodnik po ?odzi. - Szko-da, bo to naprawd? przepi?kny pa?ac. To w nim wychowa? si? Jerzy Grohman, który mieszka w Warszawie. Wed?ug jego s?ów, przed wojn? pa?ac by? o?rodkiem polsko?ci, gdy? zbiera?y si? w nim elity artystyczne: aktorzy, literaci, malarze.

Zaraz po wojnie rezydencj? zaj??o NKWD. W czasie jego wyprowadzki znikn??o cenne wyposa?enie. Potem by?y tam ??obek i przedszkole Union-teksu. Gdy fabryka upad?a na pocz?tku lat 90., wandale zdewastowali i rozkradli elementy wn?trz.

Rezydencj? kupi? biznesmen z Rzeszowa, zamierzaj?c otworzy? luksusow? restauracj?. - Mia?y w niej by? baseny z dziewczynami figluj?cymi z delfinami - opowiada Bogumi? Zawadzki. - Z planów nic nie wysz?o, bo inwestor rozwiód? si? i by?ej ?onie przypad? pa?ac. Kobieta przerwa?a remont i sprzeda?a rezydencj? obecnemu inwestorowi.

Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz
mniejsze | większe

busy
 

BLOGI O ?ODZI