Wczytywanie strony... Proszę czekać...
Home arrow Prasówka arrow Z Ksi??ego M?yna do nowych bloków
Z Ksi??ego M?yna do nowych bloków Drukuj Wyślij znajomemu
15.10.2007.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar
Dwie firmy s? ju? zainteresowane rewitalizacj? dawnych osiedli robotniczych na Ksi??ym M?ynie, placu Zwyci?stwa i przy ul. Ogrodowej. Oprócz australijskiego dewelopera Opal Property Developments domy chce adaptowa? na apartamenty tak?e firma Komfort. W?adze ?odzi zdecydowa?y, ?e... og?osz? konkurs. Tymczasem mieszka?cy famu? nie mog? si? doczeka? na zapowiadan? przeprowadzk? do nowych bloków.
Wies?awa Król, emerytka, mieszka na Ksi??ym M?ynie od 40 lat. Dosta?a "przydzia?" kiedy pracowa?a w zak?adach im. Obro?ców Pokoju (obecnie Uniontex - przyp. mp.).

- Pi?knie tu by?o - wspomina z rozrzewnieniem Wies?awa Król. - Czy?ciutko, cichutko, kawa?ek ogródka mia?am za domem. Teraz to ju? szkoda mówi?. ?al si? wyprowadza?, cho? jest mi ci??ko w?giel nosi? po schodach. Czekam i czekam na te bloki. Mówili o dwóch latach...

Pani Wies?awa pokazuje, gdzie za domem by? jej kawa?ek ogrodu. Nic z niego nie zosta?o. Zaledwie kilka k?pek trawy i sporo kamieni. Deweloper, stawiaj?cy niedaleko bloki , postawi? tam betonowy p?ot.

- Kiedy? to si? u nas dzia?o. Filmy kr?cili, cho?by "Skrzypka na dachu" - opowiada pani Wies?awa. - Pó? osiedla patrzy?o, ech, przemin??o.

Kuzyn pani Wies?awy, Jerzy Miecznikowski, przyznaje, ?e zawsze zazdro?ci? tej okolicy. Wspomina, ?e lubi? przyje?d?a? w odwiedziny. Posiedzie? w ogródku, pos?ucha? ptaków. Napawa? si? cisz?.

- Dziwi?em si?, ?e Wiesia mog?a i?? do bloków, a nie chcia?a. Teraz ju? si? nie dziwi? - dodaje Miecznikowski.

O rewitalizacji dawnych domów robotniczych mówi si? w ?odzi od wiosny. Wtedy to australijski deweloper, stawiaj?cy przy Tymienieckiego 25 lofty, zadeklarowa?, ?e zaadaptuje dawne osiedle robotnicze na apartamenty. W zamian zaoferowa? mieszka?com nowe bloki. Mia? je wybudowa? na obrze?ach ?odzi, na gruntach, które kupi od miasta. Chodzi o 28 budynków na Ksi??ym M?ynie, placu Zwyci?stwa i przy ul. Ogrodowej. Gmina pomys? zaakceptowa?a, zleci?a sonda? w?ród mieszka?ców i okaza?o si?, ?e 90 proc. z nich jest "za". Ci, którzy nie zechc? nowych bloków, mieli dosta? inne mieszkania od gminy. Wydawa?o si?, ?e inwestycja ruszy jeszcze w tym roku, ale sprzeciwili si? temu radni. I cz??? mieszka?ców Ksi??ego M?yna. Przekonywali, ?e nie chc? si? wyprowadza?, a na nowe apartamenty nie b?dzie ich sta?. Zaprotestowali tak?e radni, twierdz?c, ?e takiego przedsi?wzi?cia nie powinno si? oddawa? wybranej firmie. Trzeba znale?? innych ch?tnych, og?osi? konkurs.

- Po debacie na sesji rady zg?osi? si? Komfort - mówi W?odzimierz Tomaszewski, wiceprezydent ?odzi. - Ustalili?my wst?pnie warunki. Teraz spraw? zajm? si? radni. Je?li wyra?? zgod?, b?dzie konkurs.

Wygra firma, która zaoferuje lepsze warunki. Czyli wi?cej nowych mieszka?.
Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz
mniejsze | większe

busy
 

BLOGI O ?ODZI