Wczytywanie strony... Proszę czekać...
Home arrow Prasówka arrow Idzie nowe w stra?y
Idzie nowe w stra?y Drukuj Wyślij znajomemu
20.10.2007.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar
Stra?nicy musz? odzyska? zaufanie ?odzian – zapowiada Pawe? Lipski, nowy komendant stra?y miejskiej

– G?o?ny protest przeciwko nagrodom za sprawno?? fizyczn? zbieg? si? z pierwszym okresem Pana pracy. Jest Pan cz?owiekiem konfliktu?
PAWE? LIPSKI: – Nie szukam konfliktów. Niestety, niektórzy stra?nicy, zamiast prac?, zajmuj? si? rzeczami, którymi nie powinni. Jedn? z chorób, które tu zasta?em jest kontestacja wszystkiego, co wymy?li kierownictwo. To trudne do wyleczenia. Zreszt? w ogóle widz?, ?e stra? jest wewn?trznie skonfliktowana. Jest kilka sk?óconych grup, które nawzajem si? oczerniaj?. Ja szcz??liwie jestem spoza stra?y, wi?c uk?ady mnie nie dotycz?.

– W stra?y miejskiej nie dzia?o si? ostatnio najlepiej. ?odzianie nie maj? zaufania do stra?ników, twierdz? wr?cz, ?e stra? jest niepotrzebna...
– Sam dzi? widzia?em, jak dwie stra?niczki patroluj?ce alej? W?ókniarzy przy Kopernika przesz?y obok sterty ?mieci, jakby ich to nie dotyczy?o. To przera?aj?ce. Tak nie mo?e si? dzia? w instytucji, która jest mi?dzy innymi powo?ana do pilnowania czysto?ci. Mam ambitny plan zmieni? stra?, w tym sposób my?lenia stra?ników.

– Jak Pan zamierza to zrobi??
– S? dwie mo?liwo?ci. Albo si? ludzie zmieni?, albo zmieni si? ludzi. Na razie t?umacz?, ?e to nie prezydent miasta p?aci pensj?, ?e robi? to podatnicy. I dlatego stra?nik ma by? przyjazny mieszka?com, musi umie? udzieli? im pomocy w ka?dej sytuacji. Tym bardziej ?e ?rodki przewidziane na przysz?y rok s? wi?ksze ni? wcze?niej zak?adano. To dlatego, ?e powsta?o pi?? komisariatów dzielnicowych, ?e powo?ali?my stra?ników rejonowych odpowiadaj?cych dzielnicowym w policji. Ale nic za darmo. Trzeba da? z siebie wi?cej, a cz??? ludzi nie rozumie, ?e stra? to nie ochronka. Na szcz??cie wielu ci??ko pracuje, robi?c rzeczy wykraczaj?ce poza normalne obowi?zki. Rzeczy o charakterze prewencyjnym: kurs samoobrony dla kobiet, wizyty w szko?ach, pó?kolonie dla dzieciaków z trudnych rodzin. Podczas wakacji prowadzili?my zaj?cia dla m?odzie?y z nieciekawych okolic, ulic: Wschodniej, W?ókienniczej, Rewolucji 1905 r., Abramowskiego, Limanowskiego. B?dziemy to powtarza? w ferie zimowe, by te dzieciaki wyci?gn?? z ulicy.

– Pana plany na najbli?szy rok?
– Raczej na najbli?sze pi?? lat. To przede wszystkim zwi?kszenie liczby stra?ników. Powinni?my mie? jednego stra?nika na tysi?c mieszka?ców. Na razie jednak nie ilo?? jest priorytetem, a jako??. Dlatego nowi ludzie przechodz? drobiazgow? czteroetapow? rekrutacj?: test fizyczny i na inteligencj?, potem rozmowa z psychologiem i rozmowa kwalifikacyjna. Przygotowujemy mechanizmy u?atwiaj?ce karier? w stra?y miejskiej. Damy mo?liwo?? studiowania na kierunkach, które przydadz? si? w tym zawodzie. Za dobre wyniki w pracy b?dzie mo?na dosta? refundacj? cz??ci czesnego. Warunek to zwi?zanie si? ze stra?? na d?u?ej. Ju? dzi? stra?nicy mog? za darmo uczy? si? angielskiego i niemieckiego, chodzi? na basen, ?wiczy? w sali gimnastycznej i si?owni, bra? lekcje jazdy konnej i samoobrony.

– Wi?cej stra?ników, lepiej przygotowani, zmotywowani i wykszta?ceni...
– Ale te? lepiej umundurowani i z lepszym sprz?tem. Ju? odchodzimy od mundurów garnizonowych na rzecz bojowych, które nie kr?puj? ruchów. Mamy mie? nowe samochody, wozy do zwo?enia nietrze?wych, samochód ratownictwa technicznego z przeszkolon? za?og?.

– Tylko czy b?d? na to pieni?dze?
– To zadanie dla Rady Miasta. Ja jedynie mog? apelowa? o zrozumienie dla naszych potrzeb.
Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz
mniejsze | większe

busy
 

BLOGI O ?ODZI