Wczytywanie strony... Proszę czekać...
Home arrow Prasówka arrow Jak Feniks z popio?ów
Jak Feniks z popio?ów Drukuj Wyślij znajomemu
31.03.2008.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar

Jeszcze niedawno wieszczono rych?y koniec Mi?dzynarodowych Targów ?ódzkich. Do ?odzi chcia?o przyje?d?a? coraz mniej wystawców, znika?y imprezy targowe. Tymczasem w tym roku MT? wyra?nie si? odradzaj?.

Tak b?dzie wygl?da? nowe dziecko Mi?dzynarodowych Targów ?ódzkich - supernowoczesna hala targowa (fot. archiwum MT?)Ten rok zapowiada si? dla nas wy?mienicie - cieszy si? Pawe? Fendler, dyrektor generalny i prezes zarz?du Mi?dzynarodowych Targów ?ódzkich. - Na targach, które si? ju? odby?y, odnotowali?my trzydziestoprocentowy przyrost wystawców i zwiedzaj?cych. A przed nami jeszcze kilka kolejnych dobrze zapowiadaj?cych si? imprez.

Dlatego ci, którzy wieszczyli koniec ?ódzkich targów, powinni ugry?? si? w j?zyk.

Takie wró?by s? nieadekwatne do sytuacji - dodaje Pawe? Fendler.

Dowody? Oprócz ostatnich trzech imprez, tak?e trzy nast?pne, które s? planowane w najbli?szych czasie.

Targi turystyczne "Na styku kultur" odby?y si? w zupe?nie nowej formule i by?o na nich du?o znakomitych ofert turystycznych. Frekwencja by?a wi?ksza w porównaniu z ubieg?oroczn? o 30 proc. Kolejna udana impreza to targi edukacyjne, które odwiedzi?o 15 tys. m?odych ludzi. Ich tegorocznym przes?aniem by?o przywrócenie znaczenia szkolnictwu zawodowemu. Robiono to w nowatorski sposób, zapraszaj?c na targi powa?nych pracodawców, mi?dzy innymi Bosch, Siemens. Trzecie targi, które si? odby?y, to "Film, Video, Foto". Najwi?ksze tego typu targi w naszej cz??ci Europy i prawdopodobnie najwi?ksze w Polscei pod wzgl?dem liczby znanych firm, jakie wzi??y w nich udzia?. Wystarczy wymieni? Sony, Canon, Casio, Nikon, Olympus. Doskonale wpisuj?ce si? w klimat ?odzi filmowej.


Lepsi od Warszawy

Kilka dni temu odby?a si? do?? elitarna impreza "Spotkania Biznesowe bran?y papierniczej, biurowej i szkolnej" w nowej formule, na której znów prezentowa?y si? ?wiatowe firmy w tej dziedzinie. Próbowano organizowa? t? imprez? w Warszawie, ale propozycja MT? przebi?a ofert? stolicy.

Wybrali?my ?ód? z dwóch wzgl?dów. Po pierwsze jestem ?odzianinem i jest tu pewna cz??? ?rodowiska z regionu ?ódzkiego, a drugim powodem jest to, ?e jest to centralne miejsce w Polsce. Nie bez znaczenia jest te? du?a ?yczliwo?? dyrekcji MT? do tej nowej inicjatywy - mówi organizator targów Wies?aw Kozanecki, prezes zarz?du Izby Przedsi?biorców Bran?y Biurowo-Szkolnej. - Mieli?my propozycje nie tylko z Warszawy, ale te? z Krakowa i Poznania, jednak przewa?y?a ?ód? z powodów, jakie wymieni?em.

Kolejne trzy imprezy, które planujemy, to rozpocz?te 1 kwietnia Akademickie Targi Pracy, najwi?ksza tego typu impreza w Polsce. Zaplanowane na 8 kwietnia targi Intertelekom, sztandarowa impreza ?ódzka, a jednocze?nie najwi?ksze targi w naszej cz??ci Europy, je?li chodzi o komunikacj? elektroniczn? - od nawigacji satelitarnej po najnowsze gad?ety telefonii komórkowej. Trzecia impreza to Festiwal Zdrowia i Niezwyk?o?ci, tak?e najwi?ksza tego typu impreza w Polsce, na której b?d? prezentowane nowinki medycyny naturalnej i niekonwencjonalnej.

Owszem niektóre imprezy odchodz?, ale na ich miejsce przychodz? nowe. Tak b?dzie na przyk?ad z czerwcowymi targami protetyczno-ortodontycznymi, czyli stomatologia powraca do ?odzi. Kolejna nowa impreza na miar? europejsk?, z której b?dziemy dumni, to Bio Forum, czyli targi z dziedziny genetyki, zwi?zane z ni? leki, kosmetologia, farmacja. To te? b?d? najwi?ksze tego typu targi w naszej cz??ci Europy - zapowiada Pawe? Fendler.

Kolejn? nowo?ci? b?d? w pa?dzierniku Dni Naturalnej ?ywno?ci "Natura food", gdzie b?d? prezentowane m.in. kuchnie regionalne i turystyka kulinarna.

Powstanie Metropolis

Rosn?ca lawinowo w ?odzi liczba hoteli spowodowa?a, ?e dotychczasowy problem ?ódzkich targów przesta? istnie?.

Jednak najwa?niejsze jest to, ?e wkrótce polepszeniu ma ulec baza struktury targowej, na któr? od lat narzeka?o wielu wystawców - t?umaczy Pawe? Fendler.

Uda si? to dzi?ki w?adzom miasta, które przekaza?y w tym roku 2,4 mln z? dla MT? w formie podwy?szenia kapita?u zak?adowego spó?ki, z przeznaczeniem na kompleksowe zagospodarowanie terenów targowych. To b?dzie pierwsza inwestycja MT? od 14 lat, czyli odk?d zbudowano hal? Expo. Teraz ma powsta? Targopolis, czyli integralne miasteczko targowe. Obok hali sportowej wybudowana zostanie nowoczesna hala na 8 tys. mkw., która b?dzie supernowocze?nie wyposa?ona. Obiekt w stanie surowym mia?by powsta? pod koniec 2009 r. A wiosn? 2010 r. targi "Na styku kultur" odby?yby si? ju? w nowym miejscu.

 

 

Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz
mniejsze | większe

busy
 

BLOGI O ?ODZI