Wczytywanie strony... Proszę czekać...
Home arrow Prasówka arrow ?odzianin z wyboru
?odzianin z wyboru Drukuj Wyślij znajomemu
10.10.2007.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar

Wsz?dzie, gdzie tylko mog?, promuj? ?ód? – mówi S?awomir Lachowski, ?odzianin z wyboru, prezes BRE Banku, za?o?yciel mBanku i Multibanku

W ?yciu wa?ne s? trzy elementy: praca, ?ycie rodzinne i wypoczynek. Tylko równy podzia? mi?dzy nimi daje harmoni?. U mnie bardzo wiele z tych elementów wi??e si? z ?odzi?, cho? jestem ?odzianinem z wyboru – opowiada S?awomir Lachowski.

Cz?owiek pracy
Niemal ca?e moje do?wiadczenie doros?ego cz?owieka, pomijaj?c studia w Warszawie, zwi?zane jest z ?odzi?. Tu rozpoczyna?em prac? od firmy doradztwa podatkowego.
Pó?niej zosta?em powo?any do zarz?du najwi?kszego ówczesnego ?ódzkiego banku – PBG. Tak?e w ?odzi pozna?em wspania?ych ludzi, a przede wszystkim swoj? ?on?. I nawet je?eli pracowa?em w Warszawie, zawsze towarzyszyli mi ?odzianie.
Kiedy pojawi?a si? mo?liwo?? stworzenia od podstaw nowego banku, a pó?niej nawet dwóch – mBanku i Multibanku – zdecydowa?em, ?e przynajmniej w sporej cz??ci ich centrale b?d? mie?ci? si? tu, w ?odzi. Wiedzia?em, ?e umiej?tno?ci, zaanga?owanie i szybko?? uczenia si? ?odzian pozwol? zrealizowa? moj? wielk? wizj? ?odzi – stolicy polskiej bankowo?ci elektronicznej.
I to si? uda?o. Dzi? mBank jest jednym z dziesi?ciu najwi?kszych banków elektronicznych na ?wiecie. Mamy pó?tora miliona klientów i rozpoczynamy ekspansj? w Czechach i S?owacji.

Optymista
Pasje w pracy i ?yciu osobistym pozwalaj? osi?ga? sukcesy. Od zawsze interesuj? si? aktywnym wypoczynkiem, biegam na d?ugich dystansach, chodz? w wysokie góry, razem z moim przyjacielem Piotrkiem Pustelnikiem. Tylko tak potrafi? wypocz??, le?enie na pla?y to nie dla mnie.
Dlatego te? kilka lat temu postanowi?em zorganizowa? w ?odzi maraton. A zacz??o si? od tego, ?e chcia?em zobaczy?, jak z perspektywy biegacza wygl?daj? ?ódzkie kamienice...
Na Piotrkowskiej mam swoje magiczne miejsce. To Pub 97, gdzie mo?na odetchn?? po ci??kim dniu, spotka? si? z przyjació?mi i z pi?knego ogródka popatrze? na ukochane miasto. Bardzo optymistycznie.
?ód? ma szans? si? rozwija?, bo to miasto ?wietnie wykszta?conych ludzi. To oni b?d? przyci?ga? tutaj dobre firmy. Mój bank jest tego przyk?adem.
Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz
mniejsze | większe

busy
 

BLOGI O ?ODZI