Wczytywanie strony... Proszę czekać...
Home arrow Prasówka arrow Stare kino w Gdyni
Stare kino w Gdyni Drukuj Wyślij znajomemu
31.03.2008.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar

Pub filmowy o nazwie "Stare kino" w miejscu dawnego kina Gdynia? To propozycja Agnieszki Nowakowskiej. Pomys? jest jednocze?nie prac? dyplomow? obronion? na Wydziale Architektury Politechniki ?ódzkiej

Tak wed?ug Agnieszki Nowakowskiej wygl?da?by pub filmowy "Stare kino" (fot. Agnieszka Nowakowska)Kino Gdynia to bardzo wa?ne miejsce dla ?odzi - opowiada Agnieszka Nowakowska. - Gdy pozna?am histori? Gdyni, zmrozi?o mnie. Zastanawia?am si?, jak to mo?liwe, ?e wszyscy o nim zapomnieli. Potem przysz?o mi do g?owy, ?e to doskona?e miejsce, by ogl?da? stare filmy, na przyk?ad z Charlie Chaplinem, zapisane na cyfrowych no?nikach i prezentowane na nowoczesnych ekranach. Oprócz projekcji filmowych mog?yby si? tam odbywa? koncerty zespo?ów muzycznych, wyst?py kabaretów. W swoim projekcie chcia?am po??czy? historyczny aspekt tego miejsca ze wspó?czesno?ci?.

Spokojnie pod sufitem
O? projektu Agnieszki Nowakowskiej opiera si? na tym, by w dawnej sali kinowej pojawi?y si? antresole. Wn?trze sk?ada?oby si? z trzech poziomów. Pierwszy przeznaczony by?by dla tych, którzy ceni? rozmowy w niewielkim gronie, ale lubi? te? na przyk?ad pota?czy?. Tutaj mia?by by? g?ówny bar wraz z du?ym zapleczem, szatnia i toalety. Z tego poziomu da?oby si? wej?? na kolejne. Na pierwszym by?yby ekrany LCD umieszczone na ?cianie, na której przed laty znajdowa? si? ekran kinowy. To tu odbywa?y si? projekcje filmów. Na tym poziomie znajdowa?by si? te? mniejszy bar oraz co? w rodzaju du?ych kanap dla kinomanów. Trzeci poziom znajdowa?by si? niemal pod samym sufitem. Panowa?by tam najwi?kszy spokój, przyt?umione nastrojowe o?wietlenie pozwala?oby na wypicie fili?anki kawy przy stoliku w mi?ej atmosferze. Kinowy charakter miejsca podkre?la?yby barierki zaprojektowane w postaci ta?my filmowej, a siedziska barowe inspirowane by?yby krzes?ami re?yserskimi spotykanymi na planach filmowych.

Niezwyk?y klimat
To bardzo dobry pomys? na wykorzystanie tego miejsca - ocenia profesor Marek Janiak, który by? promotorem pracy Agnieszki Nowakowskiej i jest w komitecie ratowania kina Gdynia. - Zachowany zosta?by kinowy historyczny styl, a jednocze?nie kino nawi?zywa?oby do wspó?czesnej ?odzi znanej jako miejsce wielu ciekawych pubów i klubów.
Pomys? z umieszczeniem pubu filmowego "Stare kino" w dawnej Gdyni podoba si? te? S?awomirowi Fija?kowskiemu, który podobnie jak Marek Janiak nale?y do Stowarzyszenia ?ód? Filmowa, prowadzi kino Charlie i jest wspó?inicjatorem ratowania historycznego budynku jednego z najstarszych ?ódzkich kin.
To nie by?by zwyk?y lokal, ale miejsce kulturotwórcze, ??cz?ce w sobie star? ?ód? filmow? z now? - ocenia pomys? S?awomir Fija?kowski.

 

Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz
mniejsze | większe

busy
 

BLOGI O ?ODZI